10. ONDERZOEK NAAR EEN AFDELING-RECHTSPERSOON ZWEEFVLIEGEN BINNEN DE KNVvL

Deel 2: Wat doen we zelf en kunnen we zelf doen

Al het werk dat een zweefvliegclub zelf kan doen, moet niet overgenomen worden door de afdeling zweefvliegen. Dat is niet nodig en dat accepteren de clubs niet. Alles wat de clubs gezamenlijk kunnen doen als afdeling zweefvliegen moet niet overgenomen worden door de KNVvL. Het werk van de KNVvL (en het secretariaat in Woerden) moet zich beperken tot:

Het uitvoeren van zaken die de afdelingen niet zelf kunnen en opkomen voor de gemeenschappelijk belangen van alle luchtsporters.

Wanneer we voor die werkverdeling zorgen dan blijft het zweefvliegen betaalbaar. De afdeling zweefvliegen is uitstekend georganiseerd!. Wat wij als Afdeling Zweefvliegen volledig zelf uitvoeren, zonder dat de KNVvL organisatie daarvoor nodig is, wordt hieronder beschreven. Dit stuk is onderverdeeld in:

 • het werk van de commissies
 • de huidige situatie
 • alleen werkzaamheden uitbesteden die we niet zelf kunnen doen
 • verbeteringen bij een zelfstandige afdeling (afdeling-rechtspersoon) zweefvliegen

HET WERK VAN DE COMMISSIES VAN DE AFDELING ZWEEFVLIEGEN
Op clubniveau doen de clubs bijna alle werkzaamheden met vrijwilligers zelf. Dat onderscheidt zweefvliegen van een motorvliegopleiding. Kijk maar even wat de praktijkopleiding en de theorieopleiding bij een motorclub kost en je ziet het grote verschil. Alles wat de clubs zelf doen, houdt het zweefvliegen betaalbaar en het geeft enorm veel voldoening om samen betaalbaar zweefvliegen mogelijk te maken zodat het geen elitaire sport wordt en toegankelijk blijft voor alle lagen en leeftijdsklassen van de bevolking.

1. DE COMMISSIE VEILIGHEID ZWEEFVLIEGEN CVZ

De CVZ is ingesteld in 2020. Sinds 2013 hebben de meeste clubs naast het instructeurscollege een veiligheidscommissie en een veiligheidsmanager. De taken van de CVZ komen overeen met de veiligheidscommissies die de clubs hebben.

De taken van de CVZ zijn:

 • Het bevorderen van een goede veiligheidscultuur.
 • Het bevorderen, verzamelen en verwerken van meldingen.
 • Het ontwikkelen en voeren van een nationaal veiligheidsbeleid voor zweefvliegen op een proactieve wijze.
 • Het ondersteunen van de aangesloten clubs bij het implementeren van veiligheidsbeleid, veiligheidscultuur en risicoanalyse.
 • Het doen/stimuleren van onderzoek en het opstellen van rapporten met adviezen en aanbevelingen n.a.v. meldingen.Het analyseren en verspreiden van veiligheidsinformatie en faciliteren van veiligheidsmanagers van de clubs.
 • Overleg plegen met de competente autoriteit inzake veiligheid gerelateerde zaken. Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven teneinde de veiligheid te bevorderen.
 • Het organiseren van landelijke overleggen/conferenties voor Veiligheidsmanagers.
 • Het waarborgen van de veiligheidsstandaarden in Nederland, het controleren van de naleving van regelgeving en beleid al dan niet georganiseerd op vrijwillige basis.
 • Adviseert, rapporteert en legt verantwoording af aan het ABZ. Officiële communicatie verloopt via het ABZ.

Korte termijn doelstellingen CVZ:

 • Nulmeting enquête veiligheid onder zweefvliegers. Moet een antwoord geven op de vraag “waar staan we op het gebied van veiligheid”.
 • "Just Culture" verankeren in zweefvliegen. Is een randvoorwaarde voor goed melden.
 • Melden voorvallen, verbeteren (informatie en duidelijkheid procedure, procedure vergemakkelijken, meer eenduidige meldingen).
 • Directe communicatie richting leden van veiligheidsteams (forum, email).Praktische taken/contactpersonen operationeel maken. Bijvoorbeeld met ILT, ABZ en OVV.
 • Publicaties: zie: http://www.cvz.zweefportaal.nl/downloads.php
 • E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 2. COMMISSIE INSTRUCTIE ZWEEFVLIEGEN

De CIZ zorgt met vrijwilligers voor de opleidingsboeken en de trainingsprogramma's. De CIZ heette tot aan 2020 de CIV (Commissie Instructie en Veiligheid). Instructie en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De EVO-opleiding en de Voortgezette Vliegopleiding beginnen met een veilig vliegbedrijf. Bij de opleiding voor het SPL is het onderdeel Menselijke prestaties en beperkingen, helemaal gericht op veiligheid en bij alle andere vakken en alle zweefvliegoefeningen komt dit terug. De CIZ vergadert één keer per maand.

In 2020 heeft het ABZ een speciale commissie voor veiligheid opgericht De CVZ (Commissie Veiligheid Zweefvliegen) en toen is de naam van de CIV gewijzigd in CIZ. Net zoals de instructeursvergaderingen bij de clubs zich bezig houden met de opleiding van de zweefvliegers en met een veilig vliegbedrijf doet de CIZ dat op landelijk gebied.

Hieronder staan de belangrijkste taken van de CIZ:

 • Het bevorderen van de kwaliteit van opleidingen en trainingen binnen zweefvliegend Nederland.
 • Het adviseren van ABZ en DTO’s aangaande het beheer van de trainingsprogramma’s.
 • Het adviseren van DTO’s m.b.t. hun opleiding.
 • Het zorgen voor compliance in de opleidingen m.b.t. regelgeving, het bestuderen van FCL-en SFCL-regelgeving in het algemeen.
 • Het verwerken van nieuwe ontwikkelingen, concepten en technologieën in opleidingen en examens.
 • Overleg plegen over de opleiding met de competente autoriteit (dat is ILT) over inhoud gerelateerde zaken.
 • Het (doen) vereenvoudigen van de lesstof voor theorie-examens.
 • Het organiseren van landelijke conferenties / overleg voor FI’s/FEs/HT’s/SE’s.
 • Het verwerken van adviezen en onderzoeksresultaten op het gebied van veiligheid in de opleidingen
 • Opleidingen FI(S), FI.FI(S) en FE(S). Coördinatie opleiding en examens.
 • Het adviseren, rapporteren en verantwoording afleggen aan het ABZ. De officiële communicatie verloopt via het ABZ.
 • Website CIZ: http://www.civ.zweefportaal.nl/main/news.php

3. COMMISSIE LUCHTRUIM & RADIO (CLR)

Deze commissie bestaat uit deskundigen die de belangen van de zweefvliegers vertegenwoordigen bij de besprekingen met de Divisie Luchtvaart over de indeling van de luchtruimtestructuur. De commissie treedt ook op als Nederlands aanspreekpunt voor de Airspace Coördinator van de EGU.

Taakomschrijving:

 • De CLR adviseert gevraagd en ongevraagd het ABZ en in overleg zo nodig het Hoofdbestuur van de KNVvL door middel van afgevaardigden uit de CLR in de Centrale Commissie Luchtruim van de KNVvL, inzake problemen die zich (kunnen) voordoen bij (wijzigingen van) de luchtruimtestructuur boven Nederland, in samenhang met het gebruik van dat luchtruim voor en door zweefvliegtuigen.
 • De CLR assisteert waar nodig en desgevraagd de afzonderlijke zweefvliegclubs met adviezen en bemiddeling bij problemen die het gebruik van het (lokale) luchtruim kunnen beperken.
 • De CLR adviseert gevraagd en ongevraagd het ABZ en in overleg zo nodig het Hoofdbestuur van de KNVvL ten behoeve van het overleg met de overheid inzake de toedeling en het gebruik van radiofrequenties, inzake machtigingen voor luchtvaart VHF-apparatuur, het gebruik van transponder, alsmede grond - grond verbindingen op het zweefvliegveld.
 • De CLR assisteert waar nodig en desgevraagd de afzonderlijke zweefvliegclubs met advies inzake het operationeel gebruik van radiofrequenties voor het zweefvliegen.
 • De CLR onderhoudt waar nodig en mogelijk contacten met de betrokken overheidsinstellingen en (inter)nationale organisaties.
 • De CLR werkt in KNVvL koepelverband nauw samen met andere afdelingen, rechtstreeks of via de Centrale Commissie Luchtruim KNVvL om af te stemmen hoe complexe trajecten als Luchruimherziening het beste kunnen worden gecoördineerd. Samen sta je immers als grote organisatie sterker.
 • De commissie houdt zelf een website bij die te vinden is onder http://www.zweefportaal.nl/luchtruim/main/news.php

4. COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN

Deze commissie geeft zeer regelmatig adviezen over het al of niet medisch geschikt zijn voor het zweefvliegen en bemiddelt in geschiktheid procedures. Het gaat hierbij om adviezen aan individuele zweefvliegers, clubbesturen en aan de keurende instanties.

De taken van de commissie zijn:

 • advisering aan keuringsartsen, individuele zweefvliegers, clubbesturen.
 • het onderhouden van nationale en internationale contacten over aeromedische vraagstukken en keuringen

Leden van de CMZ hebben zitting in de Commissie van Beroep. Indien een zweefvlieger het niet eens is met de uitslag van de zweefvliegkeuring kan hij een bezwaarschrift indienen bij de Commissie van Beroep. Deze bestaat uit een lid van de CMZ, een Aero Medical Examiner, een sportarts en een jurist. Het bezwaarschrift kan ingediend worden bij de secretaris van de CMZ. Zie: https://www.zweefportaal.nl/main/articles.php?article_id=8

5. COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN (CTZ)

Betaalbaar zweefvliegen is alleen mogelijk als de zweefvliegers zoveel mogelijk werkzaamheden zelf verrichten. Zelf het onderhoud van de zweefvliegtuigen uitvoeren is een hele belangrijke kostenbesparing. Dit onderhoud moet vakkundig en in overeenstemming met de kwaliteitseisen van EASA gebeuren. Sinds de invoering van de EASA-regelgeving heten EZT-ers nu ARI's (ARC-inspecteurs). De commissie technische zaken onderhoudt een eigen website: http://www.ctz.zweefportaal.nl/main/website/pages/home.php Hier vind je alle informatie over het onderhoud van de zweefvliegtuigen.

De commissie technische zaken probeert landelijk het werk van de technici en ARC-inspecteurs te coördineren en het kwaliteitsniveau hoog te houden. Zij adviseert het ABZ over technische zaken. De commissie vergadert ongeveer 9 keer per jaar. Zij organiseert:

 • de technicusconferentie (één keer per 2 jaar)
 • workshops, zoals de kunststof workshop
 • overleg met de Divisie Luchtvaart
 • schrijft artikelen 

6. COMMISSIE TERREINEN

De commissie terreinen bestaat uit deskundigen die het ABZ en de clubbesturen adviseren. Zij overleggen namens het ABZ of een clubbestuur met allerlei (overheids) instanties. Hieronder volgen enige punten waar de CT zich zoal mee bezig houdt:

 • Onroerend goed betaling aan Domeinen. Na overleg met de directeur van Domeinen heeft deze beslist dat deze belasting niet mag worden doorberekend aan de clubs.
 • Onderzoek naar terreinen voor mogelijke nieuwe zweefvliegvelden in Nederland.
 • Overleg met zweefvliegclubbesturen die met opheffing van hun veld bedreigd worden
 • De commissie constateert dat de druk op de zweefvliegterreinen vanuit de milieuhoek en de woningbouw steeds meer toeneemt. Dit geldt ook voor RES (windmolenparken en zonnepaneelvelden)

7. COMMISSIE VERZEKERINGSZAKEN

Zweefvliegend Nederland heeft een aantal collectieve W.A.-verzekeringen die alle risico's van het hele zweefvliegen dekt. De WA-verzekering die de risico's voor het zweefvliegen zelf dekt. Kosten ± 155.000 euro per jaar met een eigen risico van 91,- euro.

 • Voor de op het vliegveld rondrijdende voertuigen (WAM). Kosten ± 13.000 euro met een eigen risico van 500 euro.
 • De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor de niet vlieg-risico’s, ook wel genoemd de bitterballenpolis. Kosten ± 6.400 euro met een eigen risico van 1.000 euro voor een zaakschade, 1.250 euro voor schade aan zweefvliegtuigen en 2.500 euro voor een personenschade.

De commissie heeft zich de afgelopen jaren o.a. bezig gehouden met de volgende zaken:

 • Een vergelijkend onderzoek naar verschillende mogelijkheden van verzekering.
 • De totstandkoming van een cursistenregeling. Hierbij hoeft de zweefvliegclub voor DBO-ers die slechts een cursus van enige weken volgen, slechts de helft van de normale verzekeringspremie te betalen. Dit bedrag ( 25,- euro) dient voor de aanvang van de cursus betaald te zijn aan de penningmeester van de KNVvL. Zodra dat gebeurd is, is de cursist gedurende één maand W.A.-verzekerd.
 • Het zijn van aanspreekpunt voor leden en clubs over specifieke verzekeringsvragen en -vraagstukken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, ongevalsdekking, buitenlanddekking, casco, DLO etc. Daarnaast worden belangeloos ook leden en clubs geholpen met problemen die worden ondervonden met verzekeraars.

8. COMMISSIE WEDSTRIJD EN SELECTIE

De Commissie Wedstrijd en Selectie (CW&S) verzorgt op de website van de afdeling zweefvliegen een rubriek met actuele informatie. 

In ons land organiseren een aantal zweefvliegclubs eendaagse en tweedaagse wedstrijden. Verder kennen we in ons land elk jaar o.a. de volgende wedstrijden:

 • De Juniorenwedstrijden op Venlo
 • De Zomerwedstrijden op Malden
 • De Nationale Kampioenschappen op Terlet of in het buitenland

De commissie W&S behartigt de belangen van de wedstrijdvliegers en regelt de selectie van de Nederlandse kernploeg. Uit de kernploeg worden vliegers gekozen die voor ons land deel mogen nemen aan de Europese- en Wereldkampioenschappen. De commissie W&S ontvangt van de KNVvL-Afdeling Zweefvliegen de opbrengsten van de sportlicenties en brevetten en zij probeert via het NOC/SNS en sponsors gelden bijeen te brengen. Opzet, doel en werkwijze van deze commissie staan in het door hen voor de Afdeling Zweefvliegen opgestelde 'Topsportbeleidsplan Zweefvliegen'.

Voor meer informatie zie: http://www.cws.zweefportaal.nl/index.php

9. COMMISSIE SPORTZAKEN (SUBCOMMISSIE ZWEEFVLIEGEN)

De Commissie Sportzaken verzorgt op de website van de afdeling zweefvliegen een website van de commissie sportzaken (http://www.csz.zweefportaal.nl/main/news.php)

Deze commissie beoordeelt een deel van de brevetaanvragen (dit betreft prestatiebrevetten, dus geen vliegbrevetten). Alle aanvragen worden op juistheid beoordeeld. Alle aanvragen waarbij niet direct duidelijk te zien is of ze aan de norm voldoen, worden door deze commissie beoordeeld. Alle Nederlandse records, zowel binnenlands als buitenlandse, worden door deze commissie beoordeeld.

Voor het aanmelden van brevetten is er een speciale website van de Commissie Sportzaken Zweefvliegen (CSZ). Op deze site staat de huidige procedure vermeld voor het aanmelden van brevetten. (website van de commissie sportzaken.) Deze is niet alleen bedoeld voor brevetten die met behulp van een logger gevlogen zijn. Op deze site staan alle nieuwste formulieren die tegenwoordig nodig zijn voor een brevetaanvraag.

10. COMMISSIE KUNSTZWEEFVLIEGEN

In 1996 is de Commissie Kunst Zweefvliegen opgericht. Deze commissie adviseert het ABZ over deelname aan en trainingen voor de nationale en internationale kunst vliegwedstrijden. De commissie onderhoudt om het kunstvliegen te bevorderen nationale en internationale contacten en wil zo deze tak van de zweefvliegerij bevorderen. De commissie verzorgt een cursus kunstvliegen.

11. ZWEEFPORTAAL Deze website van de afdeling zweefvliegen (met al zijn onderliggende websites voor de commissies en voor de zweefvliegwedstrijden) is opgezet door Ben Hiemstra in 2008 en wordt sindsdien door hem onderhouden. Kosten per jaar ± €500,-. De website zweefvliegopleiding.nl bevat alle lesstof voor de praktijk- en theorie-opleiding voor het zweefvliegen. Dat kost de afdeling zweefvliegen niets. 

DE HUIDIGE SITUATIE

De Afdeling Zweefvliegen van de KNVvL is geen rechtspersoon. Het afdelingsbestuur heeft daardoor geen zelfstandige (juridische) bevoegdheid om naar buiten toe de zweefvliegers te vertegenwoordigen of bepaalde overeenkomsten aan te gaan. Het afdelingsbestuur is afhankelijk van (besluiten van) het hoofdbestuur als het gaat om het maken van afspraken met overheden, inspraak-rondes, consultaties, hoorzittingen, persverklaringen of het voeren van procedures die betrekking hebben op het zweefvliegen. Die situatie paste bij 1970 maar niet meer bij 2021. Het afdelingsbestuur kan geen eigen bankrekening op naam openen, gelden ontvangen of betalingen verrichten. Dit is niet gewenst, niet meer van deze tijd en niet in lijn met zweefvliegorganisaties in andere landen zoals in België, Frankrijk, het VK of Duitsland waar de zweefvliegers en hun clubs wel in de vorm van een eigen vereniging (Belgische Zweefvliegfederatie, FFVP BGA, Deutsches Segelflug Verband) zijn verenigd.

 • De zweefvliegclubs zijn allemaal rechtspersoon maar de clubs hebben hun krachten voor het behartigen van zweefvliegbelangen niet gebundeld in een rechtspersoon.
 • Sommige zaken kun je als clubs beter gezamenlijk regelen en daarvoor is een rechtspersoon Afdeling Zweefvliegen nodig. Voor de CAMO, de KNVvL g-DTO, en lidmaatschap van EGU bijvoorbeeld treedt nu de KNVvL op als rechtspersoon terwijl het puur zweefvlieg-gerelateerde zaken zijn. Daar wil je zelf over kunnen besluiten en beschikken.
 • Zaken die het algemeen belang dienen kun je als verenigde zweefvliegers beter met andere afdelingen gezamenlijk doen. Daarvoor heb je dan de KNVvL en voor een nog algemener belang heeft de KNVvL samen met AOPA en NACA het platform General Aviation in het leven geroepen.
 • De Afdeling Zweefvliegen is aangesloten bij de KNVvL. De KNVvL is er voor het algemeen belang van alle luchtsporters. Maar waar het om belang van een bepaalde luchtsport gaat dient dit door een zelfstandige afdeling te worden behartigd, inclusief de financiële aspecten daarvan.
 • Alle clubs zijn juridisch zelfstandig. De KNVvL is zelf juridisch zelfstandig. De afdeling zou dat ook moeten worden. Binnen de KNVvL zijn ook al afdelingen waar feitelijk alleen een rechtspersoon de afdeling is. Denk hierbij aan de Nationale Federatie Historische Luchtvaart (afdeling Historische Luchtvaart), de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechniek (afdeling Luchtvaartwetenschappen) en de vereniging Vliegen Is een Kunst (afdeling Aerobatics).

ALLEEN WERKZAAMHEDEN UITBESTEDEN DIE WE NIET ZELF KUNNEN DOEN

De landelijke afdeling zweefvliegen is opgericht om alleen die dingen te regelen die de clubs niet zelf kunnen doen, of die veel beter gezamenlijk geregeld kunnen worden. Op landelijk niveau zijn wij in staat om bijna alles met vrijwilligers zelf te doen. Helaas wringt hier enigszins de schoen. Het Algemeen Secretariaat van de KNVvL in Woerden verricht op verzoek van de Afdeling werkzaamheden. Het secretariaat regelt echter ook zaken die de afdeling zelf wenst of kan doen.

Een zelfstandige rechtspersoon-afdeling Zweefvliegen beheert zelf zijn financiën en voor werkzaamheden die de Afdeling niet zelf kan of wil doen schakelen we dan bijvoorbeeld het algemeen secretariaat in Woerden. Veel zweefvliegers ervaren steeds meer dat het algemeen secretariaat in Woerden werk naar zich toe trekt wat vrijwilligers altijd deden en waardoor de afdeling steeds meer, ongevraagd, afhankelijk wordt van deze diensten waarvoor, in de vorm van contributie, betaald moet worden. Daar hebben ze niet om gevraagd, maar moeten ze wel voor betalen en dat leidt ertoe dat onze sport steeds moeilijker bereikbaar wordt voor financieel minder draagkrachtigen! Dat leidt uiteindelijk tot ledenverlies waarmee ook de toekomst van diezelfde KNVvL onder druk komt te staan. De afname van het aantal leden (ook van de afdeling) is mede een gevolg van de (enorme) stijging van de contributie. 

De KNVvL is er voor de leden en niet andersom!

Hieronder een paar voorbeelden die aantonen dat er “betaalde werkzaamheden” worden uitgevoerd die ook door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd:

 • De RT-opleiding Een aantal clubs ( Gelderse, DSA, de VEZC en WBAC) geven al jarenlang gratis praktijk en theorie RT-opleidingen. Van hun kennis mogen andere clubs gebruik maken. De KNVvL trekt nu deze opleiding naar zich toe en nu hangt er een prijskaartje aan. 

  Opmerking: Volgens het ABZ is de informatie (die wij ontvangen hebben) over de landelijke RT-opleiding niet correct en is de landelijke RT-opleiding als volgt tot stand gekomen. 

  De RT-opleiding Een drietal clubs (DSA, Eindhoven / VEZC en WBAC) is al tientallen jaren door RLD/IVW/ILenT erkend als VFR-radiotelefonie praktijkopleiding, omdat ze dat in hun specifieke omstandigheden nodig hadden (denk Ypenburg/Zestienhoven, Eindhoven Airport, Vliegbasis Woensdrecht). Andere clubs konden en kunnen van deze erkende opleidingen nooit gebruik maken, domweg omdat er binnen de DSA, VEZC of WBAC de menskracht niet is om dat te realiseren. Het ABZ zag de noodzaak voor een landelijke VFR radiotelefonie praktijkopleiding en heeft één van de DSA instructeurs gevraagd om, onder de vlag van KNVvL, zo’n landelijke, door ILenT erkende, praktijkopleiding te realiseren. Dankzij KNVvL, waarbij de assistentie vanuit Woerden essentieel is geweest (en overigens nog steeds is) voor het succes, is deze VFR radio-praktijkopleiding in een hoog tempo uit de grond gestampt en kunnen nu alle (alle!) zweefvliegclubs binnen hun eigen vereniging een VFR radiotelefonie praktijkopleiding geven. De kosten van deze opleiding zijn minimaal, zowel in verhouding tot de kosten van een zweefvliegopleiding als in verhouding tot de kosten van een commercieel aangeboden radiotelefonieopleiding, juist omdat het merendeel van de werkzaamheden door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Er wordt alleen betaald voor de essentiële administratieve ondersteuning door ‘Woerden’ en voor het opzetten en onderhouden van de on-line lesomgeving.

   

 • De opmerking: De KNVvL trekt nu deze opleiding naar zich toe en nu hangt er een prijskaartje aan, is bij nader inzien niet juist. De RT-opleiding valt onder nationale regelgeving en niet onder EASA. Daarom is deze opleiding ondergebracht bij een RTF (Registered Training Facility) naast de Delftsche Studenten Aeroclub (NL-RTF-323), de Venlo Einhoven Zweefvliegclub (NL-RTF-314) en West Brabantse Aero Club (NL-RTF-322) heeft nu ook de KNVvL (NL-RTF-342) deze opleiding. Het is natuurlijk heel mooi dat er door initiatief van het ABZ voor alle zweefvliegclubs nu de mogelijkheid is om ook de RT-opleiding op hun club te kunnen geven. Hierdoor hoeft niet elke club een eigen aanvraag voor een RTF organisatie in te dienen en ondertussen zijn er 80 RT-instructeurs verdeeld over de verschillende zweefvliegclubs om de opleiding op de eigen club te geven. Een afdelings rechtpersoon kan ook zo'n opleiding aanvragen meer volgens het ABZ heeft dat geen toegevoegde waarde  omdat op de huidige manier de continuïteit beter gewaarborgd is want er is ten alle tijde ondersteuning van beroepskrachten voor de administratie en het onderhoud van de online leeromgeving'. 

 • STEBZ De overheid heeft het uitvoeren van de examens voor zweefvliegen en ballon uitbesteed aan STEBZ. STEBZ is een stichting die los staat van de KNVvL. Het is immers een ‘mandaat’ van de autoriteit die per definitie niet verenigbaar is met een belangenbehartiger, zoals de KNVvL of de Afdeling dat is voor de eigen tak van vliegsport. STEBZ kan administratieve taken laten uitvoeren door de KNVvL of door de Afdeling, waarbij opgemerkt kan worden dat vrijwilligheid op Afdelingsniveau kostenbesparend is. Het werk om examens af te kunnen nemen bestaat uit drie dingen.
  1. Het schrijven van de theorieboeken. 2. Het opstellen van meerkeuze examenvragen. 3. Het afnemen van het examen. Het meest arbeidsintensieve werk is het schrijven van de leerstof voor het examen, vervolgens het bedenken van goede examenvragen. Tenslotte moet op de examen dag de blaadjes worden uitgedeeld en dan kijkt een computer de antwoorden na. Dit laatste (het eenvoudigste onderdeel) doet het secretariaat zweefvliegen. Daar hangt een prijskaartje aan van €120,- voor een compleet examen en €20,- voor een herexamen. De KNVvL geeft als reden op dat de examens bij het CBR nog duurder zijn. Dit is geen sterk argument. De afgelopen ruim zestig jaar werden de theorie-examens opgesteld en afgenomen door zweefvlieg-instructeurs. De theorie-examens voor het ZVB en RPL werden door instructeurs namens de staat uitgevoerd en de zweefvliegers betaalden niets voor die examens. STEBZ is nu nog een onafhankelijk stichting. De KNVvL probeert deze examens onder te brengen bij het KEI. Dat is in het belang van de KNVvL, maar niet van de zweefvliegers.
 • De g-DTO De meeste clubs hebben een eigen DTO de resterende clubs hebben zich aangesloten bij de KNVvL g-DTO. Het KNVvL g-DTO kantoor bevindt zich in Woerden en de werkzaamheden worden deels uitgevoerd door een KNVvL-medewerker die betaald wordt door de Afdeling Zweefvliegen (bron: https://www.knvvl.nl/zweefvliegen/nieuws/instructeur-en-nog-geen-fis). De kosten van de KNVvL g-DTO worden echter ook betaald door clubs met een eigen DTO. Dus ook door de clubs die elk voor ruim €1000,- een zelfstandige DTO geworden zijn en alle werkzaamheden buiten het kantoor van de KNVvL om zelf doen (zie: Bericht naar aanleiding van de ALV Zweefvliegen van 5 november 13 november 2020). Dit ondanks de toezegging dat de kosten van de KNVvL g-DTO door de daarbij aangesloten clubs zouden worden gedragen. De g-DTO is niets anders als een gewone DTO, ook al meent de KNVvL dat zij zich als een extra belangrijke DTO kan gedragen. Een g-DTO kan ook prima door een aantal individuele clubs worden opgezet. Op zich is een g-DTO geen slecht idee voor de minder gangbare opleidingen of refreshers, maar kan zich als KNVvL-DTO niet ongevraagd opwerpen als de spreekbuis voor alle andere DTO’s en daarvoor kosten in rekening brengen (tegen de afspraken in). Zo’n g-DTO zoals die nu door de KNVvL is opgezet, hoort daar niet thuis maar wel in een zelfstandige Afdeling. Het is namelijk een pure zweefvliegaangelegenheid. De kennis die DTO’s hebben opgebouwd kan uiteraard gedeeld worden met de andere afdelingen indien dat gewenst zou zijn.
 • Financieel Wij zijn een niet zelfstandige Afdeling, maar wel de afdeling die het meeste financieel afdraagt aan de KNVvL. Wij ervaren vaak ‘schuring’ tussen het belang van het zweefvliegen en het algemeen belang van de KNVvL als koepel. Binnen die afhankelijkheid opereert de Afdeling, met een grote mate van vrijwilligerswerk (lage kosten), geheel zelfstandig met al haar commissies, communicatie en eigen externe contacten. De Afdeling heeft nog steeds geen eigen rekening, de penningmeester van de Afdeling heeft weinig controle en zeggenschap. De gelden die de Afdeling toebehoren zijn niet toegankelijk en kunnen alleen besteed worden na toestemming van de KNVvL.
 • Juridisch Hier wordt door de Afdeling afhankelijkheid gevoeld van de KNVvL. Wat elke zweefvliegclub kan, kan de afdeling zweefvliegen niet. We kunnen geen advocaat inhuren of een rechtszaak beginnen zonder goedkeuring van de KNVvL. Het verschil in algemeen belang en zweefvliegbelang kan schuren en in het nadeel werken van de Afdeling Zweefvliegen. Als eigen rechtspersoon kan het ‘eigen belang’ beter en gerichter behartigd worden. Bijvoorbeeld bij het inkopen en opzeggen van diensten, prijzen uit te onderhandelen en publieke standpunten in te nemen. 
 • Verzekeringen De Afdelingen heeft een eigen verzekeringscommissie die de kennis heeft om de verzekeringen voor de zweefvliegers af te sluiten. De WA-verzekering loopt nu via de KNVvL. Dat is niet nodig. Een zelfstandige afdeling kan dit zelf afsluiten met de verzekeraar. Volgens de verzekeraar is dat geen enkel probleem. Dit vergroot de zelfstandigheid van de afdeling en dan zijn we minder afhankelijk van de KNVvL. De tijd van gedwongen winkelnering is voorbij.
 • Autoriteit/Toezicht Alle zweefvlieg aangelegenheden zijn altijd door de Afdeling zweefvliegen zelf behandeld met de overheid, bijvoorbeeld via de CIZ. Denk aan het converteren van GPL- naar EU-brevetten, de transitie van niet gereguleerd naar door de EU gereguleerde trainingsorganisaties, uiteindelijk resulterend in de zeer werkbare DTO. De KNVvL hoefde daar nauwelijks in bij te dragen. Alle zweefvliegaangelegenheden kunnen dus prima door een zelfstandige Afdeling behartigd worden. De meerwaarde van de koepel werd hooguit incidenteel gezien.
 • Ledenraad KNVvL en beleid Het beleid van de Afdeling is a.h.w. ‘embedded’ in het beleid van de KNVvL. Onze invloed is beperkt. De stemverhouding in de ledenraad verandert steeds meer in het nadeel voor het zweefvliegen. De ledenraad is voor ons een soort ‘one size fits nobody’. Als afhankelijke afdeling kan het zweefvliegbelang ook leiden onder een ‘stammenstrijd’ tussen en binnen het hoofdbestuur en de directie waar we eigenlijk niets mee te maken zouden hebben wanneer er zelfstandigheid was geweest. Wij zijn nu afhankelijk van problemen waar we in principe niets mee te maken zouden hoeven hebben.
 • Opleidingen De door de ILT goedgekeurde DTO-trainingsprogramma’s die de Afdeling heeft geproduceerd, middels de CIV, zijn geschreven door vrijwilligers van de afdeling en ook volledig betaald uit het afdelingsbudget.
  Omdat de afdeling geen rechtspersoonlijkheid bezit, heeft de KNVvL DTO de goedkeuring van IL&T gekregen. Deze TP’s geven alle DTO’s de gelegenheid om ze (eenmalig) aan te schaffen tegen aanzienlijke korting. Daarnaast is door vrijwilligers van de Afdeling een privé site (zweefvlieopleiding.nl) zonder enige vergoeding ter beschikking gesteld waar alle trainingsdocumentatie op staat, geheel EASA-proof. 
 • Veiligheid en Safety Management Systeem Van oudsher heeft de Afdeling een geheel zelfstandig veiligheidssysteem beheerd en uitgevoerd door de Commissie Instructie en Veiligheid en de daar bij behorende commissie ’t Breukstukje. Contacten met de OVV en de verplichting tot het melden van incidenten heeft een prima systeem opgeleverd. Ook is de clubs een SMS aangereikt met een laagdrempelig meldingssysteem. Het basisprincipe van SMS is dat het zo dicht mogelijk bij de ‘werkvloer’ moet worden geplaatst. Hoe hoger in de organisatie hoe meer het statistiek gaat betreffen. Het ligt dan ook voor de hand dat het SMS voor het zweefvliegen een Afdelingsaangelegenheid moet zijn. Een dynamisch systeem dat zichzelf continu verbetert. Het heeft verbazing gewekt dat het Veiligheidsaspect zonder degelijk overleg over de wenselijkheid ervan helemaal naar de KNVvL is verplaatst. De meerwaarde daarvan is niet echt aangetoond. Het hoofdbureau KNVvL heeft daarmee een besluit genomen met een belang dat de kennisdragers van de Afdeling zweefvliegers moeilijk anders kunnen zien als ‘eigen belang’.
 • Personeel/secretariaat De Afdeling had jarenlang een eigen secretariaat, maar dit werd naar het bondssecretariaat in Woerden verhuisd i.v.m. beschikbare ruimte. Het is nu niet duidelijk hoe “onze” FTE’s worden aangewend en hoe de urenvertegenwoordiging er uit ziet
 • Vrijwilligers Beleid, werving en behandeling van vrijwilligers. Deze groep is van vitaal belang voor het zweefvliegen. De kleinschaligheid van een zelfstandige afdeling kan bijdragen aan een grotere saamhorigheidsbeleving. Zweefportaal is opgezet en wordt onderhouden door vrijwilligers. De kosten daarvoor bedragen slechts een fractie van de kosten die de KNVvL besteedt aan hun website.

WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE

Er is constant een spanning tussen het algemene belang van de KNVvL en die van de Afdeling Zweefvliegen. Veel gemaakte afspraken pakken anders uit. Dat probleem wordt grotendeels opgelost bij verzelfstandiging van de afdeling waarbij de KNVvL alleen die zaken uitvoert waar de afdeling opdracht toe heeft gegeven.

WAT ZIJN DE VERWACHTE VERBETERINGEN BIJ EEN RECHTSPERSOON-AFDELING ZWEEFVLIEGEN

 • Volledige controle over de eigen financiën. Nu zijn de geldstromen in de grote KNVvL-administratie moeilijk te achterhalen en niet altijd even duidelijk. Er is dan transparantie over welke en hoeveel werkzaamheden voor de afdeling-rechtspersoon worden uitgevoerd en wat door de KNVvL in het algemeen wordt gedaan. De penningmester van een afdeling-rechtspersoon Zweefvliegen kan, net als de penningmeester van een zweefvliegclub, de geldmiddelen beheren. De afdeling rechtspersoon heeft immers een eigen bankrekening. Controle vindt plaats door de kascommissie en decharge door de Algemene Vergadering van de afdeling-rechtspersoon.
 • De afdeling rechtspersoon incasseert bij de clubs zowel de KNVvL contributie als de contributie voor de afdeling rechtspersoon. De afdeling rechtspersoon draagt de KNVvL contributie af aan de KNVvL. De afdeling rechtspersoon betaalt zelf de bedragen voor dienstverlening, verzekeringen etc aan de partijen waarmee overeenkomsten zijn aangegegaan.
 • Er worden met de KNVvL duidelijke afspraken gemaakt over de dienstverlening qua prijs en voorwaarden. Mocht de dienstverlening ontoereikend zijn of niet mogelijk dan kan die eventueel (als er geen verbetering is) elders worden ondergebracht.
 • De kosten voor een zelfstandige afdeling-rechtspersoon in combinatie met de KNVvL contributie zijn naar verwachting behoorlijk lager dan nu het geval is.
 • Het beheer over het huidige afdelingskapitaal kan tussen de KNVvL en de afdeling-rechtspersoon formeel in een overeenkomst worden vormgegeven. Daarmee kan de afdeling rechtspersoon rechtstreeks beschikken over deze reserve/kapitaal.
 • Zelf de uitvoering en de administratie van de examens regelen. Indien de instructeurs-examinators bekwaam genoeg zijn om namens ILENT praktijkexamens af te leggen, dan zijn ze zeker in staat om ook de theorie-examens af te nemen.
 • Indien nodig kan juridische en andere specialistische hulp worden ingeroepen als het zweefvliegbelang daarom vraagt..
 • De collectieve verzekeringen kunnen op naam van de afdeling-rechtspersoon worden gezet. Er is dan eigen zeggenschap en onderhandelingsmogelijkheid. Er is geen verplichting meer om lid te zijn van de KNVvL omdat je anders niet verzekerd kan worden.
 • De zweefvliegbonden van de ons omringende landen zijn allemaal zelfstandig. Zij geven aan dat dit (ook in een koepelverband met andere luchtsporten) prima werkt. Behoud van zelfstandig handelen en waar nodig collectief in de koepel voor het algemeen belang. Een zelfstandige afdeling heeft zijn nut bewezen. Het Nederlandse systeem in achterhaald en niet meer van deze tijd.
 • Wanneer, door wat voor omstandigheden dan ook, de KNVvL in een crisis komt, dan loopt een zelfstandige afdeling geen gevaar.
 • Over zweefvliegzaken onderhandelt een zelfstandige afdeling met de overheid. De afdeling bepaalt of daarbij de hulp van de KNVvL een bijdrage kan leveren en niet andersom.
 • Een zelfstandige afdeling kan met bij de overheid ook afspraken maken over het bij die afdeling-rechtspersoon onderbrengen van de examens voor het zweefvliegen.
 • CAMO en g-DTO zijn zweefvlieg-eigen onderdelen. Die zouden onderdeel moeten zijn van de afdeling-rechtspersoon.
 • Wanneer we zelf bepalen wat vrijwilligers doen en wat we door en voor de KNVvL (laten) doen is er meer zeggenschap zonder dat het belang van andere Afdelingen in het geding komt, en omgekeerd.