DE COMMISSIES VAN DE AFDELING ZWEEFVLIEGEN

Inhoud:  Commissie 't Breukstukje
2. Commissie Instructie en Veiligheid
3. Commissie Luchtruimtestructuur en Radiogebruik
4. Commissie Medische zaken
5. Commissie Technische Zaken (CTZ)
6  Commissie Terreinen
7  Commissie Verzekeringszaken
8  Commissie Wedstrijd en Selectie - commissie kunstvliegen
9  Commissie Sportzaken

De commissies van de Afdeling Zweefvliegen

Het afdelingsbestuur wordt in haar werk bijgestaan door een tiental commissies. Deze commissies adviseren het ABZ en de zweefvliegclubs over de te nemen beslissingen. De commissies bestaan uit zweefvliegers die vanwege hun deskundigheid op een bepaald gebied door het ABZ voor deze commissie gevraagd zijn. Er zijn 2 soorten commissies: Commissies die permanent zijn en tijdelijke commissies voor één bepaalde eenmalige taak. De leden van de permanente commissies hebben een zittingsduur van ten hoogste 4 jaar en zijn daarna nog eenmaal voor een periode van 4 jaar benoembaar. De maximale zittingsduur is dus 8 jaar achterelkaar. In de praktijk blijkt dat sommige commissieleden al langer dan 30 jaar achterelkaar in een commissie zitten omdat er geen geschikte opvolgers zich daarvoor beschikbaar stellen. Het is fantastisch dat deze leden het noodzakelijke werk voortzetten, maar uit het oogpunt van een gezonde doorstroming is dit een minder gewenste situatie en het ABZ streeft er dan ook naar om aan de afgesproken periode van maximaal 8 jaar achterelkaar vast te houden. Wel is het mogelijk om iemand die een jaar uit een commissie geweest is, opnieuw voor de commissie te vragen. Dan is er sprake van gezonde doorstroming en de mogelijkheid om de 'beste personen' in deze commissies te krijgen. Hieronder vindt u meer informatie over de permanente commissies.

1 Commissie 't Breukstukje

Deze commissie wijkt enigszins af van de andere commissies daar zij geen adviescommissie van het ABZ is, maar onafhankelijk functioneert. 
De CIV werft de leden aan en stelt hen voor aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De Raad laat de commissieleden een geheimhoudingsverklaring tekenen, daar te hunner kennis gegevens over voorvallen kunnen worden gebracht die (nog) niet voor openbaarmaking in aanmerking komen. 
De commissie kan door de OvV worden gevraagd om advies en/of ondersteuning te verlenen tijdens onderzoeken betreffende voorvallen met (motor)zweefvliegtuigen. 
Tevens publiceert de commissie in de rubriek ‘Breukstukje’ van het tijdschrift ‘Thermiek’ de door de OvV vrijgegeven feiten betreffende voorvallen met (motor)zweefvliegtuigen die aan deze raad zijn gemeld. De commissie voorziet deze feiten van eigen commentaar. De tekst wordt ter finale goedkeuring voorgelegd aan de OvV. 
Het doel van deze artikelen is dat iedere zweefvlieger ervan kan leren en dat voorvallen, gelijkend op die welke beschreven zijn, worden voorkomen.


De huidige commissieleden zijn: 

zie: http://www.civ.zweefportaal.nl/main/news.php

 

2. Commissie Instructie en Veiligheid (CIV)

 De CIV ontplooit de volgende activiteiten:

·         het bewaken en actualiseren van landelijk gestandaardiseerde opleidingen voor het GPL en voor de instructeurbevoegdheid, inclusief het examenreglement;

·         het adviseren op verzoek of op eigen initiatief over instructie- en veiligheidszaken;

·         de totstandkoming, herziening en het herdrukken van verschillende publicaties, waaronder theorieboeken.

·         het organiseren van de jaarlijkse conferentie van:

- Chefinstructeurs en Landelijke Coaches Opleidingen;

- Landelijke Coaches Opleidingen;

- Locale coördinatoren examen GPL

De CIV neemt deel aan het internationale OSTIV Training and Safety Panel (TSP). Het TSP komt eens in de twee jaar bijeen om over ongevallen, trends en andere veiligheidszaken te spreken. Het houdt elke vier jaar een Flight Training Seminar, waarbij gedurende een week met top instructeurs uit de hele wereld daadwerkelijk met een aantal tweezitters gevlogen wordt.

De Commissie Instructie en Veiligheid is een adviescommissie van de Afdeling Zweefvliegen met als taak het bevorderen van de instructie en de veiligheid van het zweefvliegen. De CIV vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Zij verzorgt de jaarlijkse conferentie van:

 • De Chefinstructeurs en de Landelijke Coaches Opleidingen ;
 • De landelijke Coaches Opleidingen
 • De Locale coördinatoren examen GPL

De CIV verzorgt de rubriek 'Veiliger Zweefvliegen' in het blad Thermiek. Artikelen die bedoeld zijn om de vliegveiligheid binnen het zweefvliegen op een hoog niveau te houden. In 1997 verscheen een bundeling van veiligheidsartikelen die in Thermiek hebben gestaan onder de titel: Veilig Zweefvliegen

In de winterperiode verzorgt de CIV op verzoek veiligheidsavonden, waar deskundigen lezingen houden over de veiligheid in de recreatieve luchtvaart.

De CIV heeft een eigen wegsite:  http://www.civ.zweefportaal.nl/main/news.php

3. Commissie Luchtruimtestructuur en Radiogebruik (CLR)

Deze commissie bestaat uit deskundigen die de belangen van de zweefvliegers vertegenwoordigen bij de besprekingen met de Divisie Luchtvaart over de indeling van de luchtruimtestructuur. De commissie treedt ook op als Nederlands aanspreekpunt voor de Airspace Coördinator van de EGU.

Taakomschrijving:

 • ·         De CLR adviseert gevraagd en ongevraagd het ABZ en in overleg zo nodig het Algemeen Secretariaat KNVvL, inzake problemen die zich (kunnen) voordoen bij (wijzigingen van) de luchtruimtestructuur boven Nederland, in samenhang met het gebruik van dat luchtruim voor en door zweefvliegtuigen.
 • ·         De CLR assisteert waar nodig en desgevraagd de afzonderlijke zweefvliegclubs met adviezen en bemiddeling bij problemen die het gebruik van het (lokale) luchtruim kunnen beperken.
 • ·         De CLR adviseert gevraagd en ongevraagd het ABZ en in overleg zonodig het Algemeen Secretariaat KNVvL ten behoeve van het overleg met de overheid inzake de toedeling en het gebruik van radiofrekwenties, inzake machtigingen voor luchtvaart VHF-apparatuur, het gebruik van transponder, alsmede grond - grond verbindingen op het zweefvliegveld.
 • ·         De CLR assisteert waar nodig en desgevraagd de afzonderlijke zweefvliegclubs met advies inzake het operationeel gebruik van radiofrequenties voor het zweefvliegen.
 • ·         De CLR onderhoudt waar nodig en mogelijk contacten met de betrokken overheidsinstellingen en (inter)nationale organisaties.

      De commissie houdt zelf een website bij die te vinden is onder de volgende link:Website CLR 

4. Commissie Medische zaken

Deze commissie geeft zeer regelmatig adviezen over het al of niet medisch geschikt zijn voor het zweefvliegen en bemiddelt in geschiktheidprocedures. Het gaat hierbij om adviezen aan individuele zweefvliegers, clubbesturen en aan de keurende instanties. 

Met de invoering van het GPL op 1 oktober 2004 is er een convenant gesloten tussen de KNVvL en het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin de voorwaarden voor de zelfregulering ten aanzien van de medische keuringen voor zweefvliegers zijn vastgelegd.Bij dat convenant hoort een medische bijlage. Volgens die medische normen worden  zweefvliegers gekeurd.Je treft deze medische bijlage aan onder de volgende link. Eisen medische keuring voor zweefvliegers.

De taken van de commissie zijn:

 • de uitvoering van de zelfregulering wat betreft medische keuringen voor zweefvliegers.

 • het bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van de zweefvliegkeuringen.

 • advisering aan keuringsartsen, individuele zweefvliegers, clubbesturen.

 • het onderhouden van nationale en internationale contacten over aeromedische vraagstukken en keuringen

Leden van de CMZ hebben zitting in de Commissie van Beroep. Indien een zweefvlieger het niet eens is met de uitslag van de zweefvliegkeuring kan hij een bezwaarschrift indienen bij de Commissie van Beroep. Deze bestaat uit een lid van de CMZ, een Aero Medical Examiner, een sportarts en een jurist. Het bezwaarschrift kan ingediend worden bij de secretaris van de CMZ. 

Zie: https://www.zweefportaal.nl/main/articles.php?article_id=8

5. Commissie Technische Zaken (CTZ)

Betaalbaar zweefvliegen is alleen mogelijk als de zweefvliegers zoveel mogelijk werkzaamheden zelf verrichten. Zelf het onderhoud van de zweefvliegtuigen uitvoeren is een hele belangrijke kostenbesparing. Dit onderhoud moet vakkundig en in overeenstemming met de kwaliteitseisen van EASA gebeuren. In de regio's Noord/Oost en Zuid worden zo nu en dan opleidingen georganiseerd voor het examen van technicus. Nederland telt momenteel zo'n 175 technici en een 40 tal EZT-ers. Sinds de invoering van de EASA-regelgeving heten EZT-ers nu ARC- en AMP-inspecteurs. De commissie technische zaken onderhoudt een eigen website  KNVvL Commissie Technische Zaken Hier vind je alle informatie over het onderhoud van de zweefvliegtuigen.

De commissie technische zaken probeert landelijk het werk van de technici en ARC- en AMP-inspecteurs te coördineren en het kwaliteitsniveau hoog te houden. Zij adviseert het ABZ over technische zaken. De commissie vergadert ongeveer 9 keer per jaar. Zij organiseert:

 • de technicusconferentie (één keer per 2 jaar)  
 • workshops, zoals de kunststof workshop
 • overleg met de Divisie Luchtvaart
 • schrijft artikelen voor het blad

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Zie http://www.ctz.zweefportaal.nl/main/website/pages/home.php

6 Commissie Terreinen

De commissie terreinen bestaat uit deskundigen die het ABZ en de clubbesturen adviseren. Zij overleggen namens het ABZ of een clubbestuur met allerlei (overheids) instanties. Hieronder volgen enige punten waar de CT zich zoal mee bezig houdt

 • Onroerendgoed betaling aan Domeinen. Na overleg met de directeur van Domeinen heeft deze beslist dat deze belasting niet mag worden doorberekend aan de clubs.
 • Onderzoek naar terreinen voor mogelijke nieuwe zweefvliegvelden in Nederland.
 • Overleg met zweefvliegclubbesturen die met opheffing van hun veld bedreigd worden
 • Overleg met de Luchtverkeersbeveiliging.
 • De commissie constateert dat de druk op de zweefvliegterreinen vanuit de milieuhoek en de woningbouw steeds meer toeneemt.
vacant

7 Commissie Verzekeringszaken

Zweefvliegend Nederland heeft een W.A.-verzekering die alle risico's van het hele zweefvliegen dekt. We spreken van de WA-verzekering, maar eigenlijk zijn het drie verzekeringen. 

 1. De WA-verzekering die de risico's voor het zweefvliegen zelf dekt. Kosten  ± 125.000 euro per jaar met een eigen risico van 91,- euro.
 2. Voor de op het vliegveld rondrijdende voertuigen (WAM). Kosten  ± 12.000 euro met een eigen risico van 500 euro.
 3. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel genoemd  de  bitterballenpolis (AVB). Kosten  ± 5000 euro met een eigen risico van 1.000 euro voor een zaakschade, 1.250 euro voor schade aan zweefvliegtuigen en 2.500 euro voor een personenschade.

De volgende risico's worden o.a. door de verzekering gedekt: ongevallen door het lieren, de risico's van het bestuur, de instructeurs en de technici, de terreinauto's en tractors (voor zover zij zich op het terrein bevinden) enz. Kortom alle aansprakelijkheden waar een zweefvlieger of bestuurslid wettelijk op aangesproken kan worden. De commissie van verzekeringsdeskundigen onderhandelt namens het ABZ met de verzekeraar (A J  Driessen) De commissie heeft met de verzekeraar een bonus systeem ontwikkeld. In jaren dat er geen of nauwelijks ongevallen zijn, wordt de premie voor het jaar daarop gereduceerd. De commissie dringt er dan ook bij de clubs op aan, alles te doen wat mogelijk is om het schadeverloop zo laag mogelijk te houden. Per 30 april 2005 moet de verzekering voldoen aan de minimumverzekeringseisen van de EU. De commissie verzekeringszaken heft daarom de voorwaarden van de verzekering aangepast. Zie: brief S.C Gooszen over verzekeringscertificaat 2005 

De commissie heeft zich de afgelopen jaren o.a. bezig gehouden met de volgende zaken:

 • Een vergelijkend onderzoek naar verschillende mogelijkheden van verzekering.
 • De totstandkoming van een cursistenregeling. Hierbij hoeft de zweefvliegclub voor DBO-ers die slechts een cursus van enige weken volgen, slechts de helft van de normale verzekeringspremie te betalen. Dit bedrag ( 25,- euro) dient voor de aanvang van de cursus betaald te zijn aan de penningmeester van de KNVvL. Zodra dat gebeurd is, is de cursist gedurende één maand W.A.-verzekerd.  

Mededeling voor eigenaren van (motor)zweefvliegtuigen

 

Op 30 april 2005 treedt een EG-verordening in werking die verzekeringseisen stelt aan de eigenaren van luchtvaartuigen waar het aansprakelijkheidsrisico betreft op het gebied van derden, passagiers en bagage.

De collectieve WA verzekering is inmiddels aangepast aan deze verordening. Op het groene kaartje bij de lidmaatschapskaart 2005 is dit aangegeven inclusief de daarbij behorende bedragen.

Nieuw is het gegeven dat de eigenaar/houder/exploitant van een luchtvaartuig moet kunnen aantonen, door middel van een bewijs, dat het luchtvaartuig verzekerd is. In dat kader worden er certificaten uitgegeven door onze makelaar in assurantiën AJ Driessen via het afdelingssecretariaat zweefvliegen.

Het betreft hier de volgende luchtvaartuigen:

 • Zweefvliegtuigen

 • Zweefvliegtuigen met hulpmotor

 • Zelfstartende zweefvliegtuigen

 • Touring Motor Glider (TMG)

Het afdelingssecretariaat zal een certificaat uitgeven aan de eigenaar/houder/exploitant op verzoek daartoe. Er zijn de volgende mogelijkheden en per mogelijkheid wordt aangegeven wat de voorwaarden voor afgifte zijn:

 1. luchtvaartuig is opgenomen in nederlands luchtvaartregister (PH –registratie) en de eigenaar (“owner”) is een natuurlijk persoon.
  De eigenaar dient lid te zijn van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen; - De contributie 2005 dient te zijn voldaan;
 2. luchtvaartuig is opgenomen in nederlands luchtvaartregister (PH –registratie) en de eigenaar (“owner”) is een rechtspersoon.
 3. De rechtspersoon dient een bij de KNVvL aangesloten zweefvliegclub te zijn;    Uit het luchtvaartregister blijkt dat er naast de bij de KNVvL aangesloten zweefvliegclubs ook eigenaren zijn in de vorm van (beheers) Stichtingen, Coöperaties en Besloten Vennootschappen. Aan deze rechtspersonen zal een certificaat worden verstrekt indien wordt verklaard (gebruiksverklaring) dat gebruik van het luchtvaartuig is voorbehouden aan gezagvoerders die lid zijn van de KNVvL, afdeling zweefvliegen, in het kader van het volgens van een zweefvliegopleiding zijn aangemeld als cursist .
  Het is bekend dat er soms ook sprake is van gastvliegerschap. Dit betreft vaak buitenlandse zweefvliegers die dan incidenteel op een kist van de bovenstaande natuurlijke- of rechtspersoon vliegt (bij oldtimer treffen bijvoorbeeld). Gastvliegers zijn gedekt onder het certificaat wanneer ze zich vooraf volgens de richtlijnen (op te vragen bij het afdelingsbureau) hebben aangemeld.
  In het luchtvaartregister zijn tevens onder rechtspersonen de nodige TMG’s te vinden. Indien deze TMG’s ook door niet-leden van de KNVvL afdeling zweefvliegen worden gebruikt in het kader van verhuur of opleiding dient het WA risico apart verzekerd te worden. De meeste TMG eigenaren hebben dit overigens al geregeld.
 4. luchtvaartuig is opgenomen in buitenlands luchtvaartregister (EG-registratie) en de eigenaar (“owner”) is een natuurlijk persoon:  
 5. - een kopie COA (Certificate Of Airworthiness) of uittreksel uit het buitenlands luchtvaartregister moet worden overlegd waaruit blijkt wie de eigenaar is.   - zie verder onder 1.
 6. luchtvaartuig is opgenomen in buitenlands luchtvaartregister (EG-registratie) en de eigenaar (“owner”) is een rechtspersoon:  
  - Een kopie COA (Certificate Of Airworthiness) of uittreksel uit het buitenlands luchtvaartregister moet worden overlegd waaruit blijkt wie de eigenaar is.   - zie verder onder 2.

Teneinde te voorkomen dat het secretariaat een enorme stroom aanvragen ontvangt is er voor gekozen om automatisch een certificaat te verstrekken aan de natuurlijke personen en bij de KNVvL aangesloten zweefvliegclubs van PH-geregistreerde kisten. Aan de hand van het luchtvaartregister en ledenadministratie zal het secretariaat controleren of de natuurlijke personen lid zijn van de afdeling (en hun lidmaatschap betaald hebben) en welke zweefvliegclubs zijn aangesloten bij de KNVvL. Op het certificaat worden PH-registratie en NAW gegevens overgenomen uit het luchtvaartregister. Het certificaat wordt volgens aan dit adres verzonden.

Deze groep eigenaren zal uiterlijk 31 maart het certificaat ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact op met het secretariaat.

Voor de natuurlijke- en rechtspersonen die niet aan dit criterium voldoen geldt dat zij een certificaat schriftelijk moeten aanvragen bij het secretariaat met de “gebruiksverklaring” en/of kopie COA/inschrijvingsbewijs in een buitenlands luchtvaartregister.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te kunnen aantonen dat zijn luchtvaartuig in overeenstemming met de verordening is verzekerd. Vraag dan ook zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 15 maart a.s. het certificaat aan.

Wijzigingen ten aanzien van adres, eigenaar, in –of  uitschrijving in het luchtvaartregister dient altijd gemeld te worden aan het secretariaat.

Ondanks het feit dat de voorbereidingen voor deze certificaat verstrekking zo goed mogelijk zijn getroffen kan niet uitgesloten worden dat zich niet voorzienbare situaties voordoen. Hiervoor zal dan in overleg een goede oplossing worden getroffen.   

S C Gooszen De Meente 6 3823 GR Amersfoort (020) 7114136 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

8 Commissie Wedstrijd en Selectie

De Commissie Wedstrijd en Selectie (CW&S) verzorgt op de website van de afdeling zweefvliegen een rubriek met actuele informatie. (o.a. met nieuwste versie Topsportbeleidsplan Zweefvliegen 2001 t/m 2003 Afdeling Zweefvliegen)

In ons land organiseren een aantal zweefvliegclubs eendaagse en tweedaagse wedstrijden. Verder kennen we in ons land elk jaar o.a. de volgende wedstrijden:

 • ·         De Juniorenwedstrijden op Venlo
 • ·         De Zomerwedstrijden en de NK-clubklasse op Malden
 • ·         De Nationale Kampioenschappen op Terlet of in het buitenland

De commissie W&S behartigt de belangen van de wedstrijdvliegers en regelt de selectie van de Nederlandse kernploeg. Uit de kernploeg worden vliegers gekozen die voor ons land deel mogen nemen aan de Europese- en Wereldkampioenschappen. De commissie W&S ontvangt van de KNVvL-Afdeling Zweefvliegen de opbrengsten van de sportlicenties en brevetten en zij probeert via het NOC/SNS en sponsors gelden bijeen te brengen. Opzet, doel en werkwijze van deze commissie staan in het door hen voor de Afdeling Zweefvliegen opgestelde 'Topsportbeleidsplan Zweefvliegen'. 

Voor meer informatie zie: http://www.cws.zweefportaal.nl/index.php

8.2 Standpunt ABZ ten opzichte van de topsport

 • Het ABZ vindt dat zweefvliegen als wedstrijdsport belangrijk is. Zweefvliegwedstrijden zorgen voor publiciteit. Publiciteit over het zweefvliegen is nodig om het zweefvliegen onder de aandacht van het publiek te brengen en toekomstige zweefvliegers aan te trekken.
 • Binnen het ABZ behartigt Ben Hiemstra de belangen van de CW&S
 • Het ABZ weet ook dat er een kloof bestaat tussen de doorsnee zweefvlieger die de sport op recreatief niveau beoefent en de kleine groep zweefvliegtopsporters.
 • Het ABZ beziet haar taak in de eerste plaats als verlengstuk van de ongeveer 40 zweefvliegclubs met 99% van de zweefvliegers. Zij verwachten dat het ABZ datgene doet wat nodig is om zweefvliegen (betaalbaar) mogelijk te houden.
 • Wedstrijdvliegen is zeker belangrijk en past geheel binnen de hoofddoelstelling van de KNVvL. De wedstrijdvliegers kunnen wat aandacht, tijd en geld betreft op het ABZ rekenen, maar alleen in verhouding tot het geheel van alle zweefvliegers.
 • De Afdeling Zweefvliegen besteedt de opbrengsten van de sportlicenties en de opbrengsten van de brevetten aan de wedstrijdsport. Zij spant zich in om de CW&S te steunen bij het realiseren van het Topsportbeleidsplan en het verkrijgen van sponsorgelden, maar dit werk dient door vrijwilligers te worden verricht en kan niet geschieden door het personeel van het Secretariaat Zweefvliegen.
 • Het Topsportbeleidsplan ziet er keurig uit, maar het uitvoeren ervan lukt alleen als er veel meer geld beschikbaar komt. Dat geld moet via sponsoring en hogere bijdragen van het N.O.C./ S.N.S. e.d. op tafel komen. De Afdeling Zweefvliegen staat niet garant voor eventuele tekorten. Mocht de CW&S in een jaar geld over houden, dan is dat beschikbaar voor een volgend jaar, maar is er een tekort, dan dient dat eerst aangezuiverd te worden met de opbrengsten van de sportlicenties e.d. voordat er verder geld voor de CW&S beschikbaar komt.
 • De CW&S krijgt van het ABZ de vrijheid om haar eigen zaken zoveel mogelijk te regelen zoals de topsporters dat zelf wensen, maar daar staat tegenover dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen.

 

8.3 Wedstrijdnummers

Hieronder volgt een overzicht van de wedstrijdnummers zoals per juni 2005 is geregistreerd bij het Secretariaat Zweefvliegen. Wedstrijdnummers kunnen schriftelijk worden gereserveerd bij het Secretariaat Zweefvliegen. De letters B, I, Q en het cijfer 0 dienen in nieuwe registraties te worden vermeden.

Een wedstrijdnummer wordt gekoppeld aan een PH-nummer. Bij verkoop van een zweefvliegtuig blijft het wedstrijdnummer gekoppeld aan het PH-nummer. Mocht u het wedstrijdnummer willen behouden voor uw volgende aanschaf dan dient u voorafgaande aan de verkoop het wedstrijdnummer van het zweefvliegtuig te verwijderen en deze schriftelijk af te melden bij het Secretariaat Zweefvliegen. Vervolgens kunt u het wedstrijdnummer opnieuw reserveren.

Nummers dienen schriftelijk/per e-mail te worden aangevraagd bij de KNVvL Afdeling Zweefvliegen Postbus 484 - 6800 AL ARNHEM (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

8.4 Commissie Kunst Zweefvliegen

In 1996 is de Commissie Kunst Zweefvliegen opgericht. Deze commissie adviseert het ABZ over deelname aan en trainingen voor de nationale en internationale kunst vliegwedstrijden. De commissie onderhoudt om het kunstvliegen te bevorderen nationale en internationale contacten en wil zo deze tak van de zweefvliegerij bevorderen. De commissie verzorgt een cursus kunstvliegen.

Erik Houtman (vz.)
Sape Miedema (secr.) Boterbloem 32 6721 RC Bennekom 0318-418823 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

9 Commissie Sportzaken (subcommissie zweefvliegen)

De Commissie Sportzaken verzorgt op de website van de afdeling zweefvliegen een website van de commissie sportzaken..

Deze commissie beoordeelt een deel van de brevetaanvragen. Alle aanvragen worden door Nell Dijkstra op juistheid beoordeeld. Alle aanvragen waarbij niet direct duidelijk te zien is of ze aan de norm voldoen, worden door deze commissie beoordeeld. Alle Nederlandse records, zowel binnenlands als buitenlandse, worden door deze commissie beoordeeld.

Voor het aanmelden van brevetten is er een speciale website van de Commissie Sportzaken Zweefvliegen (CSZ). Op deze site staat de huidige procedure vermeld voor het aanmelden van brevetten. (website van de commissie sportzaken.) Deze is niet alleen bedoeld voor brevetten die met behulp van een logger gevlogen zijn. Op deze site staan alle nieuwste formulieren die tegenwoordig nodig zijn voor een brevetaanvraag. 

De volgende link toont je de lijst met sportcommissarissen: website van de commissie sportzaken.