5. DE COMMISSIES VAN DE AFDELING ZWEEFVLIEGEN

Inhoud:

 1. Commissie Veiligheid Zweefvliegen
 2. Commissie Instructie Zweefvliegen
 3. Commissie Luchtruim en Radio
 4. Commissie Medische zaken
 5. Commissie Technische Zaken (CTZ)
 6. Commissie Terreinen
 7. Commissie Verzekeringszaken
 8. Commissie Wedstrijd en Selectie
 9. Commissie Sportzaken
 10. Commissie Kunstvliegen

Het afdelingsbestuur wordt in haar werk bijgestaan door een tiental commissies. Deze commissies adviseren het ABZ en de zweefvliegclubs over de te nemen beslissingen. De commissies bestaan uit zweefvliegers die vanwege hun deskundigheid op een bepaald gebied door het ABZ voor deze commissie gevraagd zijn. Er zijn 2 soorten commissies: Commissies die permanent zijn en tijdelijke commissies voor één bepaalde eenmalige taak.

De leden van de permanente commissies hebben een zittingsduur van ten hoogste 4 jaar en zijn daarna nog eenmaal voor een periode van 4 jaar benoembaar. De maximale zittingsduur is dus 8 jaar achterelkaar. In de praktijk blijkt dat sommige commissieleden al langer dan 30 jaar achterelkaar in een commissie zitten omdat er geen geschikte opvolgers zich daarvoor beschikbaar stellen. Het is fantastisch dat deze leden het noodzakelijke werk voortzetten, maar uit het oogpunt van een gezonde doorstroming is dit een minder gewenste situatie en het ABZ streeft er dan ook naar om aan de afgesproken periode van maximaal 8 jaar achterelkaar vast te houden. Wel is het mogelijk om iemand die een jaar uit een commissie geweest is, opnieuw voor de commissie te vragen. Dan is er sprake van gezonde doorstroming en de mogelijkheid om de 'beste personen' in deze commissies te krijgen. Hieronder vind je meer informatie over de permanente commissies.

1 COMMISSIE VEILIGHEID ZWEEFVLIEGEN

De CVZ is opgesteld in 2020. Sinds 2013 hebben de meeste clubs naast het instructeurscollege een veiligheidscommissie en een veiligheidsmanager (zie bijvoorbeeld: https://www.zweefvliegopleiding.nl/index.php/vms). De taken van de CVZ komen overeen met de veiligheidscommissies die de clubs hebben. 

De taken van de CVZ zijn:

 • Het bevorderen van een goede veiligheidscultuur.
 • Het bevorderen, verzamelen en verwerken van meldingen.
 • Het ontwikkelen en voeren van een nationaal veiligheidsbeleid voor zweefvliegen op een proactieve wijze.
 • Het praktisch, interactief, naar behoefte en bevind van zaken, ondersteunen van de aangesloten clubs bij het implementeren van veiligheidsbeleid, veiligheidscultuur en risicoanalyse.
 • Het doen/stimuleren van onderzoek en het opstellen van rapporten met adviezen en aanbevelingen n.a.v. meldingen.Het analyseren en verspreiden van veiligheidsinformatie en faciliteren van veiligheidsmanagers van de clubs.
 • Overleg plegen met de competente autoriteit inzake veiligheid gerelateerde zaken.Het ontwikkelen van nieuwe initiatieven teneinde de veiligheid te bevorderen.
 • Het organiseren van landelijke overleggen/conferenties voor Veiligheidsmanagers.
 • Het waarborgen van de veiligheidsstandaarden in Nederland, het controleren van de naleving van regelgeving en beleid al dan niet georganiseerd op vrijwillige basis.
 • Adviseert, rapporteert en legt verantwoording af aan het ABZ. Officiële communicatie verloopt via het ABZ.

Korte termijn doelstellingen CVZ:

 • Nulmeting enquête veiligheid onder zweefvliegers. Moet een antwoord geven op de vraag “waar staan we op het gebied van veiligheid”.
 • Just Culture verankeren in zweefvliegen. Is een randvoorwaarde voor goed melden. (moeten we nog aangeven wat we precies met JUST culture bedoelen?).
 • Melden voorvallen verbeteren (informatie en duidelijkheid procedure, procedure vergemakkelijken, meer eenduidige meldingen).
 • Directe communicatie richting leden van veiligheidsteams (forum, email).Praktische taken/contactpersonen operationeel maken. Bijvoorbeeld met ILT, ABZ en OVV.

De huidige commissieleden zijn:

zie: http://www.cvz.zweefportaal.nl/articles.php?article_id=1

Publicaties:

zie: http://www.cvz.zweefportaal.nl/downloads.php

E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

2. COMMISSIE INSTRUCTIE ZWEEFVLIEGEN
De CIZ heette tot aan 2020 de CIV,  de Commissie Instructie en Veiligheid. Instructie en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De CIZ zorgt met vrijwilligers voor de opleidingsboeken en de trainingsprogramma's. De EVO-opleiding en de Voortgezette Vliegopleiding beginnen met een veilig vliegbedrijf. Bij de opleiding voor het SPL is het onderdeel Menselijke prestaties en beperkingen helemaal gericht op veiligheid en bij alle andere vakken en alle zweefvliegoefeningen komt dit terug. De CIZ vergadert één keer per maand.

In 2020 heeft het ABZ een speciale commissie voor veiligheid opgericht de CVZ (Commissie Veiligheid Zweefvliegen) en toen is de naam van de CIV gewijzigd in CIZ. Net zoals de instructeursvergaderingen bij de clubs zich bezig houden met de opleiding van de zweefvliegers en met een veilig vliegbedrijf doet de CIZ dat op landelijk gebied. 

Hieronder staan de belangrijkste taken van de CIZ.

 • Het bevorderen van de kwaliteit van opleidingen en trainingen binnen zweefvliegend Nederland.
 • Het adviseren van ABZ en DTO’s aangaande het beheer van de Trainingsprogramma’s.
 • Het adviseren van DTO’s m.b.t. hun opleiding.
 • Het zorgen voor compliance in de opleidingen m.b.t. regelgeving, het bestuderen van FCLregelgeving in het algemeen.
 • Het verwerken van nieuwe ontwikkelingen, concepten en technologieën in opleidingen en examens.
 • Overleg plegen over de opleiding met de competente autoriteit (dat is ILT) over inhoud gerelateerde zaken.
 • Het (doen) vereenvoudigen van de lesstof voor theorie-examens.
 • Het organiseren van landelijke conferenties/overleg voor FIs/Fes/HT’s/SE’s.
 • Het verwerken van adviezen en onderzoeksresultaten op het gebied van veiligheid in opleidingen
 • Opleidingen FI(S), FI.FI(S) en FE(S). Coördinatie opleiding en examens.
 • Het adviseren, rapporteren en verantwoording afleggen aan het ABZ. Officiële communicatie verloopt via het ABZ.

De CIZ bestaat uit de volgende leden:  http://www.civ.zweefportaal.nl/main/articles.php?article_id=2

Website CIZ: http://www.civ.zweefportaal.nl/main/news.php

3. COMMISSIE LUCHTRUIM EN RADIO (CLR)

Deze commissie bestaat uit deskundigen die de belangen van de zweefvliegers vertegenwoordigen bij de besprekingen met de Divisie Luchtvaart over de indeling van de luchtruimtestructuur. De commissie treedt ook op als Nederlands aanspreekpunt voor de Airspace Coördinator van de EGU.

Taakomschrijving:

 • De CLR adviseert gevraagd en ongevraagd het ABZ en in overleg zo nodig het Algemeen Secretariaat KNVvL, inzake problemen die zich (kunnen) voordoen bij (wijzigingen van) de luchtruimtestructuur boven Nederland, in samenhang met het gebruik van dat luchtruim voor en door zweefvliegtuigen.
 • De CLR assisteert waar nodig en desgevraagd de afzonderlijke zweefvliegclubs met adviezen en bemiddeling bij problemen die het gebruik van het (lokale) luchtruim kunnen beperken.
 • De CLR adviseert gevraagd en ongevraagd het ABZ en in overleg zonodig het Algemeen Secretariaat KNVvL ten behoeve van het overleg met de overheid inzake de toedeling en het gebruik van radiofrekwenties, inzake machtigingen voor luchtvaart VHF-apparatuur, het gebruik van transponder, alsmede grond - grond verbindingen op het zweefvliegveld.
 • De CLR assisteert waar nodig en desgevraagd de afzonderlijke zweefvliegclubs met advies inzake het operationeel gebruik van radiofrequenties voor het zweefvliegen.
 • De CLR onderhoudt waar nodig en mogelijk contacten met de betrokken overheidsinstellingen en (inter)nationale organisaties.

De commissie houdt zelf een website bij die te vinden is onder de volgende link:Website CLR 

4. COMMISSIE MEDISCHE ZAKEN

Deze commissie geeft zeer regelmatig adviezen over het al of niet medisch geschikt zijn voor het zweefvliegen en bemiddelt in geschiktheidprocedures. Het gaat hierbij om adviezen aan individuele zweefvliegers, clubbesturen en aan de keurende instanties. 

De taken van de commissie zijn:

 • advisering aan keuringsartsen, individuele zweefvliegers, clubbesturen.

 • het onderhouden van nationale en internationale contacten over aeromedische vraagstukken en keuringen

Leden van de CMZ hebben zitting in de Commissie van Beroep. Indien een zweefvlieger het niet eens is met de uitslag van de zweefvliegkeuring kan hij een bezwaarschrift indienen bij de Commissie van Beroep. Deze bestaat uit een lid van de CMZ, een Aero Medical Examiner, een sportarts en een jurist. Het bezwaarschrift kan ingediend worden bij de secretaris van de CMZ. 

Zie: https://www.zweefportaal.nl/main/articles.php?article_id=8

5. COMMISSIE TECHNISCHE ZAKEN (CTZ)

Betaalbaar zweefvliegen is alleen mogelijk als de zweefvliegers zoveel mogelijk werkzaamheden zelf verrichten. Zelf het onderhoud van de zweefvliegtuigen uitvoeren is een hele belangrijke kostenbesparing. Dit onderhoud moet vakkundig en in overeenstemming met de kwaliteitseisen van EASA gebeuren. Sinds de invoering van de EASA-regelgeving heten EZT-ers nu ARC-inspecteurs. De commissie technische zaken onderhoudt een eigen website  KNVvL Commissie Technische Zaken Hier vind je alle informatie over het onderhoud van de zweefvliegtuigen.

De commissie technische zaken probeert landelijk het werk van de technici en ARC-inspecteurs te coördineren en het kwaliteitsniveau hoog te houden. Zij adviseert het ABZ over technische zaken. De commissie vergadert ongeveer 9 keer per jaar. Zij organiseert:

 • de technicusconferentie (één keer per 2 jaar)  
 • workshops, zoals de kunststof workshop
 • overleg met de Divisie Luchtvaart
 • schrijft artikelen voor het blad

De commissie bestaat uit de volgende leden:

Zie http://www.ctz.zweefportaal.nl/main/website/pages/home.php

6 COMMISSIE TERREINEN

De commissie terreinen bestaat uit deskundigen die het ABZ en de clubbesturen adviseren. Zij overleggen namens het ABZ of een clubbestuur met allerlei (overheids) instanties. Hieronder volgen enige punten waar de CT zich zoal mee bezig houdt

 • Onroerendgoed betaling aan Domeinen. Na overleg met de directeur van Domeinen heeft deze beslist dat deze belasting niet mag worden doorberekend aan de clubs.
 • Onderzoek naar terreinen voor mogelijke nieuwe zweefvliegvelden in Nederland.
 • Overleg met zweefvliegclubbesturen die met opheffing van hun veld bedreigd worden
 • Overleg met de Luchtverkeersbeveiliging.
 • De commissie constateert dat de druk op de zweefvliegterreinen vanuit de milieuhoek en de woningbouw steeds meer toeneemt.

7 COMMISSIE VERZEKERINGSZAKEN

Zweefvliegend Nederland heeft een W.A.-verzekering die alle risico's van het hele zweefvliegen dekt. We spreken van de WA-verzekering, maar eigenlijk zijn het drie verzekeringen. 

 1. De WA-verzekering die de risico's voor het zweefvliegen zelf dekt. Kosten  ± 190.000 euro per jaar met een eigen risico van 91,- euro.
 2. Voor de op het vliegveld rondrijdende voertuigen (WAM). Kosten  ± 12.000 euro met een eigen risico van 500 euro.
 3. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel genoemd  de  bitterballenpolis (AVB). Kosten  ± 5000 euro met een eigen risico van 1.000 euro voor een zaakschade, 1.250 euro voor schade aan zweefvliegtuigen en 2.500 euro voor een personenschade.

De volgende risico's worden o.a. door de verzekering gedekt: ongevallen door het lieren, de risico's van het bestuur, de instructeurs en de technici, de terreinauto's en tractors (voor zover zij zich op het terrein bevinden) enz. Kortom alle aansprakelijkheden waar een zweefvlieger of bestuurslid wettelijk op aangesproken kan worden. De commissie van verzekeringsdeskundigen onderhandelt namens het ABZ met de verzekeraar (A J  Driessen) De commissie heeft met de verzekeraar een bonus systeem ontwikkeld. In jaren dat er geen of nauwelijks ongevallen zijn, wordt de premie voor het jaar daarop gereduceerd. De commissie dringt er dan ook bij de clubs op aan, alles te doen wat mogelijk is om het schadeverloop zo laag mogelijk te houden. Per 30 april 2005 moet de verzekering voldoen aan de minimumverzekeringseisen van de EU. De commissie verzekeringszaken heft daarom de voorwaarden van de verzekering aangepast. Zie: brief S.C Gooszen over verzekeringscertificaat 2005 

De commissie heeft zich de afgelopen jaren o.a. bezig gehouden met de volgende zaken:

 • Een vergelijkend onderzoek naar verschillende mogelijkheden van verzekering.
 • De totstandkoming van een cursistenregeling. Hierbij hoeft de zweefvliegclub voor DBO-ers die slechts een cursus van enige weken volgen, slechts de helft van de normale verzekeringspremie te betalen. Dit bedrag ( 25,- euro) dient voor de aanvang van de cursus betaald te zijn aan de penningmeester van de KNVvL. Zodra dat gebeurd is, is de cursist gedurende één maand W.A.-verzekerd.  

Mededeling voor eigenaren van (motor)zweefvliegtuigen

Op 30 april 2005 trad een EG-verordening in werking die verzekeringseisen stelt aan de eigenaren van luchtvaartuigen waar het aansprakelijkheidsrisico betreft op het gebied van derden, passagiers en bagage.

De collectieve WA verzekering is inmiddels aangepast aan deze verordening. Op het groene kaartje bij de lidmaatschapskaart 2005 is dit aangegeven inclusief de daarbij behorende bedragen. Nieuw is het gegeven dat de eigenaar/houder/exploitant van een luchtvaartuig moet kunnen aantonen, door middel van een bewijs, dat het luchtvaartuig verzekerd is. In dat kader worden er certificaten uitgegeven door onze makelaar in assurantiën AJ Driessen via het afdelingssecretariaat zweefvliegen.

Het betreft hier de volgende luchtvaartuigen:

 • Zweefvliegtuigen

 • Zweefvliegtuigen met hulpmotor

 • Zelfstartende zweefvliegtuigen

 • Touring Motor Glider (TMG)

Het afdelingssecretariaat zal een certificaat uitgeven aan de eigenaar/houder/exploitant op verzoek daartoe. Er zijn de volgende mogelijkheden en per mogelijkheid wordt aangegeven wat de voorwaarden voor afgifte zijn:

 1. het luchtvaartuig is opgenomen in nederlands luchtvaartregister (PH –registratie) en de eigenaar (“owner”) is een natuurlijk persoon.
  De eigenaar dient lid te zijn van de KNVvL Afdeling Zweefvliegen; - De contributie dient te zijn voldaan;
 2. het luchtvaartuig is opgenomen in nederlands luchtvaartregister (PH –registratie) en de eigenaar (“owner”) is een rechtspersoon. De rechtspersoon dient een bij de KNVvL aangesloten zweefvliegclub te zijn;  Uit het luchtvaartregister blijkt dat er naast de bij de KNVvL aangesloten zweefvliegclubs ook eigenaren zijn in de vorm van (beheers) Stichtingen, Coöperaties en Besloten Vennootschappen. Aan deze rechtspersonen zal een certificaat worden verstrekt indien wordt verklaard (gebruiksverklaring) dat gebruik van het luchtvaartuig is voorbehouden aan gezagvoerders die lid zijn van de KNVvL, afdeling zweefvliegen, in het kader van het volgen van een zweefvliegopleiding zijn aangemeld als cursist .
 3. Het is bekend dat er soms ook sprake is van gastvliegerschap. Dit betreft vaak buitenlandse zweefvliegers die dan incidenteel op een kist van de bovenstaande natuurlijke- of rechtspersoon vliegt (bij oldtimer treffen bijvoorbeeld). Gastvliegers zijn gedekt onder het certificaat wanneer ze zich vooraf volgens de richtlijnen (op te vragen bij het afdelingsbureau) hebben aangemeld.
  In het luchtvaartregister zijn tevens onder rechtspersonen de nodige TMG’s te vinden. Indien deze TMG’s ook door niet-leden van de KNVvL afdeling zweefvliegen worden gebruikt in het kader van verhuur of opleiding dient het WA-risico apart verzekerd te worden. De meeste TMG eigenaren hebben dit overigens al geregeld.
 4. het luchtvaartuig is opgenomen in een buitenlands luchtvaartregister (EG-registratie) en de eigenaar (“owner”) is een natuurlijk persoon:  Een kopie COA (Certificate Of Airworthiness) of uittreksel uit het buitenlands luchtvaartregister moet worden overlegd waaruit blijkt wie de eigenaar is.   - zie verder onder 1.
 5. het luchtvaartuig is opgenomen in een buitenlands luchtvaartregister (EG-registratie) en de eigenaar (“owner”) is een rechtspersoon:  Een kopie COA (Certificate Of Airworthiness) of uittreksel uit het buitenlands luchtvaartregister moet worden overlegd waaruit blijkt wie de eigenaar is.   - zie verder onder 2.

Teneinde te voorkomen dat het secretariaat een enorme stroom aanvragen ontvangt is er voor gekozen om automatisch een certificaat te verstrekken aan de natuurlijke personen en bij de KNVvL aangesloten zweefvliegclubs van PH-geregistreerde kisten. Aan de hand van het luchtvaartregister en ledenadministratie zal het secretariaat controleren of de natuurlijke personen lid zijn van de afdeling (en hun lidmaatschap betaald hebben) en welke zweefvliegclubs zijn aangesloten bij de KNVvL. Op het certificaat worden PH-registratie en NAW gegevens overgenomen uit het luchtvaartregister. Het certificaat wordt vervolgens aan dit adres verzonden. Deze groep eigenaren zal uiterlijk 31 maart het certificaat ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn neem dan contact op met het secretariaat.

Voor de natuurlijke- en rechtspersonen die niet aan dit criterium voldoen, geldt dat zij een certificaat schriftelijk moeten aanvragen bij het secretariaat met de “gebruiksverklaring” en/of kopie COA/inschrijvingsbewijs in een buitenlands luchtvaartregister.

Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om te kunnen aantonen dat zijn luchtvaartuig in overeenstemming met de verordening is verzekerd. Vraag dan ook zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 15 maart a.s. het certificaat aan.

Wijzigingen ten aanzien van adres, eigenaar, in –of  uitschrijving in het luchtvaartregister dient altijd gemeld te worden aan het secretariaat.

Ondanks het feit dat de voorbereidingen voor deze certificaat verstrekking zo goed mogelijk zijn getroffen kan niet uitgesloten worden dat zich niet voorzienbare situaties voordoen. Hiervoor zal dan in overleg een goede oplossing worden getroffen.   

S C Gooszen De Meente 6 3823 GR Amersfoort (020) 7114136 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

8 COMMISSIE WEDSTRIJD EN SELECTIE

De Commissie Wedstrijd en Selectie (CW&S) verzorgt op de website van de afdeling zweefvliegen een rubriek met actuele informatie. (o.a. met nieuwste versie Topsportbeleidsplan Zweefvliegen 2001 t/m 2003 Afdeling Zweefvliegen)

In ons land organiseren een aantal zweefvliegclubs eendaagse en tweedaagse wedstrijden. Verder kennen we in ons land elk jaar o.a. de volgende wedstrijden:

 • ·         De Juniorenwedstrijden op Venlo
 • ·         De Zomerwedstrijden en de NK-clubklasse op Malden
 • ·         De Nationale Kampioenschappen op Terlet of in het buitenland

De commissie W&S behartigt de belangen van de wedstrijdvliegers en regelt de selectie van de Nederlandse kernploeg. Uit de kernploeg worden vliegers gekozen die voor ons land deel mogen nemen aan de Europese- en Wereldkampioenschappen. De commissie W&S ontvangt van de KNVvL-Afdeling Zweefvliegen de opbrengsten van de sportlicenties en brevetten en zij probeert via het NOC/SNS en sponsors gelden bijeen te brengen. Opzet, doel en werkwijze van deze commissie staan in het door hen voor de Afdeling Zweefvliegen opgestelde 'Topsportbeleidsplan Zweefvliegen'. 

Voor meer informatie zie: http://www.cws.zweefportaal.nl/index.php

8.2 Standpunt ABZ ten opzichte van de topsport

 • Het ABZ vindt dat zweefvliegen als wedstrijdsport belangrijk is. Zweefvliegwedstrijden zorgen voor publiciteit. Publiciteit over het zweefvliegen is nodig om het zweefvliegen onder de aandacht van het publiek te brengen en toekomstige zweefvliegers aan te trekken.
 • Het ABZ weet ook dat er een kloof bestaat tussen de doorsnee zweefvlieger die de sport op recreatief niveau beoefent en de kleine groep zweefvliegtopsporters.
 • Het ABZ beziet haar taak in de eerste plaats als verlengstuk van de ongeveer 40 zweefvliegclubs met 99% van de zweefvliegers. Zij verwachten dat het ABZ datgene doet wat nodig is om zweefvliegen (betaalbaar) mogelijk te houden.
 • Wedstrijdvliegen is zeker belangrijk en past geheel binnen de hoofddoelstelling van de KNVvL. De wedstrijdvliegers kunnen wat aandacht, tijd en geld betreft op het ABZ rekenen, maar alleen in verhouding tot het geheel van alle zweefvliegers.
 • De Afdeling Zweefvliegen besteedt de opbrengsten van de sportlicenties en de opbrengsten van de brevetten aan de wedstrijdsport. Zij spant zich in om de CW&S te steunen bij het realiseren van het Topsportbeleidsplan en het verkrijgen van sponsorgelden, maar dit werk dient door vrijwilligers te worden verricht en kan niet geschieden door het personeel van het Secretariaat Zweefvliegen.
 • Het Topsportbeleidsplan ziet er keurig uit, maar het uitvoeren ervan lukt alleen als er veel meer geld beschikbaar komt. Dat geld moet via sponsoring en hogere bijdragen van het N.O.C./ S.N.S. e.d. op tafel komen. De Afdeling Zweefvliegen staat niet garant voor eventuele tekorten. Mocht de CW&S in een jaar geld over houden, dan is dat beschikbaar voor een volgend jaar, maar is er een tekort, dan dient dat eerst aangezuiverd te worden met de opbrengsten van de sportlicenties e.d. voordat er verder geld voor de CW&S beschikbaar komt.
 • De CW&S krijgt van het ABZ de vrijheid om haar eigen zaken zoveel mogelijk te regelen zoals de topsporters dat zelf wensen, maar daar staat tegenover dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen.

8.3 Wedstrijdnummers

Hieronder volgt een overzicht van de wedstrijdnummers zoals geregistreerd bij het Secretariaat Zweefvliegen. Wedstrijdnummers kunnen schriftelijk worden gereserveerd bij het Secretariaat Zweefvliegen. De letters B, I, Q en het cijfer 0 dienen in nieuwe registraties te worden vermeden.

Een wedstrijdnummer wordt gekoppeld aan een PH-nummer. Bij verkoop van een zweefvliegtuig blijft het wedstrijdnummer gekoppeld aan het PH-nummer. Mocht u het wedstrijdnummer willen behouden voor uw volgende aanschaf dan dient u voorafgaande aan de verkoop het wedstrijdnummer van het zweefvliegtuig te verwijderen en deze schriftelijk af te melden bij het Secretariaat Zweefvliegen. Vervolgens kunt u het wedstrijdnummer opnieuw reserveren.

Nummers dienen schriftelijk/per e-mail te worden aangevraagd bij de KNVvL Afdeling Zweefvliegen Postbus 484 - 6800 AL ARNHEM (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

9 COMMISSIE SPORTZAKEN (SUBCOMMISSIE ZWEEFVLIEGEN)

De Commissie Sportzaken verzorgt op de website van de afdeling zweefvliegen een website van de commissie sportzaken..

Deze commissie beoordeelt een deel van de brevetaanvragen (dit betreft prestatiebrevetten, dus geen vliegbrevetten). Alle aanvragen worden op juistheid beoordeeld. Alle aanvragen waarbij niet direct duidelijk te zien is of ze aan de norm voldoen, worden door deze commissie beoordeeld. Alle Nederlandse records, zowel binnenlands als buitenlandse, worden door deze commissie beoordeeld.

Voor het aanmelden van brevetten is er een speciale website van de Commissie Sportzaken Zweefvliegen (CSZ). Op deze site staat de huidige procedure vermeld voor het aanmelden van brevetten. (website van de commissie sportzaken.) Deze is niet alleen bedoeld voor brevetten die met behulp van een logger gevlogen zijn. Op deze site staan alle nieuwste formulieren die tegenwoordig nodig zijn voor een brevetaanvraag. 

De volgende link toont je de lijst met sportcommissarissen: website van de commissie sportzaken.

10. COMMISSIE KUNSTZWEEFVLIEGEN

In 1996 is de Commissie Kunst Zweefvliegen opgericht. Deze commissie adviseert het ABZ over deelname aan en trainingen voor de nationale en internationale kunst vliegwedstrijden. De commissie onderhoudt om het kunstvliegen te bevorderen nationale en internationale contacten en wil zo deze tak van de zweefvliegerij bevorderen. De commissie verzorgt een cursus kunstvliegen.

Erik Houtman (vz.)
Sape Miedema (secr.) Boterbloem 32 6721 RC Bennekom 0318-418823 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.