8. De FNZ (ingeschreven bij de K.v.k onder nr 09110183)

Er zijn in Nederland veertig zweefvliegclubs. Dat zijn allemaal zelfstandige verenigingen met een eigen boekhouding en een ledenlijst. Die verenigingen staan ingeschreven bij de kamer van koophandel, beschikken over de eigen bezittingen en kunnen in het geval van een conflict naar de rechter stappen en juridische bijstand vragen.

De zweefvliegclubs kiezen het Afdelings Bestuur Zweefvliegen (ABZ). Dit bestuur regelt alleen die zaken die boven het clubbelang uit gaan, of die landelijk beter geregeld kunnen worden. De Afdeling Zweefvliegen is een onderdeel van de KNVvL. De KNVvL is ook een zelfstandige vereniging met dezelfde rechten als een zweefvliegvereniging, maar dit geldt helaas niet voor de Afdeling Zweefvliegen. Een afdeling van de KNVvL mag binnen de begroting wel zelf geld uitgeven, maar alles verloopt via de KNVvL in Woerden, waar het bondsbureau gevestigd is. In de statuten staat dat het tegoed van een afdeling voor die afdeling is, maar de afdeling kan dat tegoed niet opnemen en op een eigen rekening storten. De penningmeester van de Afdeling Zweefvliegen stuurt alle rekeningen naar Woerden en daar wordt opdracht tot betalen gegeven. Als de penningmeester wil weten hoe we er als afdeling voor staan dan moet hij wachten op de overzichten uit Woerden. Daar zit de eigenlijke penningmeester van de KNVvL die feitelijk volledig de beschikking heeft over het geld en het kapitaal van de afdeling

De Afdeling Zweefvliegen heeft geen juridische zelfstandigheid. Onder verdragen en benoemingen komt de handtekening van de voorzitter van de KNVvL, niet die van de afdeling zweefvliegen. Bij een conflict kan de afdeling de KNVvL om juridische bijstand vragen, maar de afdeling kan niet zelf een advocaat inschakelen of naar de rechter stappen. Ook hier geldt dat het ABZ feitelijk geen enkele rechtsbevoegdheid heeft tot handelen.

Het ABZ vindt deze situatie niet optimaal en niet meer van deze tijd. Zoals een zelfstandige zweefvliegclub samenwerkt binnen de KNVvL-Afdeling Zweefvliegen, zo moet er een zelfstandige Afdeling Zweefvliegen komen die samenwerkt binnen de KNVvL. Op de ALV midden jaren ‘90 hebben de clubs zich unaniem uitgesproken voor een zelfstandige Afdeling Zweefvliegen binnen de KNVvL. Die wens is dus al tientallen jaren oud. Hieronder wordt uiteen gezet waarom de Afdeling binnen de KNVvL als koepelorganisatie moet blijven, waarom het een zelfstandige Afdeling moet worden en hoe we die zelfstandigheid willen bereiken.

Binnen de KNVvL
Zweefvliegen is een sociale sport en tegelijk ook een individuele. Elke zweefvlieger wil het liefst omhoog op het moment dat de thermiek goed is en dan zolang mogelijk wegblijven. Maar helaas, zonder andere clubleden kom je de lucht niet in en in het luchtruim kom je ook andere luchtruimgebruikers tegen. Je hebt dus een club nodig. Voor clubs geldt hetzelfde. Voor onderhoud, inspectie, opleiding, examens, WA-verzekering enz. zijn we afhankelijk van de samenwerking met andere clubs en daarom is samenwerken en het maken van duidelijke afspraken hard nodig. Op landelijk niveau is de KNVvL, als het om de recreatieve luchtvaart gaat, de belangrijkste gesprekspartner van de overheid. De overheid wil niet met alle afdelingen apart vergaderen en al helemaal niet met elke club apart om tafel gaan zitten. Er is maar één loket zeggen ze bij Infrastructuur & Waterstaat en dat is ook wel begrijpelijk. Via het loket KNVvL kunnen wij onze zweefvliegbelangen verdedigen. Echter specifieke zweefvliegbelangen moet je soms ook zelf kunnen verdedigen. Bijvoorbeeld als er tegenstrijdige belangen tussen afdelingen zijn of als het gaat om zaken waar de KNVvL niet zover wil gaan als wij als zweefvliegers willen, omdat ze meerdere petten op hebben.

Een zelfstandige afdeling
Vlak na de oorlog vlogen de clubs met zweefvliegtuigen van de KNVvL. Ook Terlet was gewoon een onderdeel van de KNVvL. Die situatie is al lang gewijzigd. De geschiedenis leert dat de Afdeling Zweefvliegen geen zaken moet regelen die een club zelf best kan verrichten. Zo moet de KNVvL geen zaken gaan regelen die de Afdeling zelf best kan doen. De KNVvL moet zich bezig houden met de belangen die boven de Afdelingen uitstijgen. De ontwikkeling van het KEI is zo’n duidelijke taak van de KNVvL. Een gezamenlijk blad van alle Afdelingen is ook een taak van de KNVvL.
De Afdeling Zweefvliegen (met haar commissies en het Afdelingssecretariaat) is in staat om alle zaken voor het zweefvliegen te regelen. Samen met de KNVvL lukt dat beter, maar het is wel tijd om eens te bekijken waar het werk kan worden verbeterd. De financiën worden dubbel gedaan. Eerst door de Afdeling en dan nog eens door de KNVvL. De ledenlijst bijhouden, personeel benoemen en betalen, de verzekering voor de zweefvliegers regelen dat zijn allemaal taken die een zelfstandige afdeling kan uitvoeren. Wat wij willen is niet uniek binnen de KNVvL. De Nederlandse Federatie Historische Luchtvaart is lid geworden van de KNVvL , het is een afdeling maar tegelijk een juridisch zelfstandige vereniging. Ze staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. In het buitenland zijn de zweefvliegafdelingen zelfstandig en die zelfstandige recreatieve luchtvaart afdelingen zijn lid van de koepel.

De FNZ
De FNZ is in 1999 opgericht door het toenmalige ABZ. Op dit moment zijn 3/4 van de clubs met ongeveer 80% van het aantal zweefvliegers lid van de FNZ. In 2020 zijn vier clubs lid geworden. De rest van de clubs heeft nog geen uitspraak gedaan over wel of niet lid worden van de FNZ. 

De volgende clubs zijn momenteel lid van de FNZ:

 1. Aero Club Salland
 2. Aëroclub Nistelrode
 3. Amsterdamsche Club voor Zweefvliegen
 4. Delftsche Studenten Aeroclub
 5. DZC Vleugellam
 6. Eerste Limburgse Zweefvlieg Club
 7. Eerste Zaanse Zweefvlieg Club
 8. Friese Aero Club
 9. Gelderse Zweefvlieg Club
 10. GLC Illustrious
 11. Gooise Zweefvliegclub
 12. Groninger Studenten Aeroclub
 13. Kennemer Zweefvliegclub
 14. Klu de Peel
 15. Klu Soesterberg
 16. Leidsche Studenten Aeroclub
 17. Nijmeegse Aeroclub
 18. Noord Nederlandse Zweefvlieg Club
 19. Twentse Zweefvliegclub
 20. Venlo Eindhoven ZweefvliegClub
 21. Vereniging Historische Zweefvlieguigen
 22. VliegClub Hoogeveen
 23. Zweefvliegcentrum Noordkop
 24. Zweefvliegclub Eindhovense Studenten
 25. Zweefvliegclub Flevo
 26. Zweefvliegclub Noordoostpolder

Het bestuur bestaat momenteel uit:

 • Sibout Gooszen (vz.)
 • Hans den Besten
 • Ben Hiemstra
 • Dirk Corporaal.

Het e-mailadres is:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Statuten van de FNZ   K.v.k nr 09110183

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: FEDERATIE VAN NEDERLANDSE ZWEEFVLIEGCLUBS (afgekort FNZ). De FNZ is gevestigd te Arnhem. De  FNZ is aangegaan voor onbepaalde tijd.     

DOEL

Artikel 2

De FNZ stelt zich ten doel de zweefvliegsport in Nederland in de ruimste zin des woords te bevorderen. Middelen hiertoe zijn:           

1. het verenigen van alle clubs, die tot doel hebben de zweefvliegsport in Nederland te doen beoefenen en/of te doen bevorderen;  

2. het in studie nemen van onderwerpen die tot de zweefvliegsport behoren en het doen bevorderen van proefnemingen op dat gebied;

3. het doen opleiden van zweefvliegers;

4. het doen houden van cursussen, voordrachten, bijeenkomsten en besprekingen;

5. het geven van voorlichting en het maken van propaganda door middel van pers, radio, televisie en internet, en in het bijzonder door gebruikmaking van de publiciteitsmedia welke de FNZ ten dienst staan;       

6. ondersteuning van activiteiten leidende tot behoud van, danwel verwerving van zweefvliegterreinen;

7. het organiseren, danwel bevorderen, van centrale kaderopleidingen;

8. het bevorderen van de instandhouding van een zweefvliegcentrum;

9. het onderhouden van nauwe betrekkingen met overheidsinstanties en andere instellingen;

10. overleg met organen en structuren die beantwoorden aan de doelstellingen var de FNZ;

11. het organiseren van en doen deelnemen aan nationale en internationale  zweefvliegwedstrijden;

12. het tot stand brengen en onderhouden van betrekkingen met buitenlandse en met internationale zweefvliegorganisaties, alsmede:       

13. alle andere haar ten dienste staande wettige middelen.

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent uitsluitend rechtspersoon-leden (zweefvliegclubs).

2. Een club die lid wenst te worden meldt zich aan bij de FNZ. Na aanmelding verwerft de club de status van voorlopig lid.

3. Een voorlopig erkend lid verwerft het volledig lidmaatschap door erkenning door de FNZ.

Artikel 5

Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang.      

EINDE LIDMAATSCHAP          

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging door het lid;

b. door opzegging door de vereniging;

c. door ontzetting;

d. door verlies van rechtspersoonlijkheid van het lid.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:

a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap dooi tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming var een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de  jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. Het lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

DONATEURS   

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

GELDMIDDELEN

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. Erfenissen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld  door de algemene vergadering.

BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaat uit natuurlijke personen voorgedragen door de leden van d vereniging, die uit hun midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Indien het bestuur uit drie leden bestaat wordt de functie vice-voorzitter gecombineerd met het commissariaat.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering nies binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in  de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een - door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

DE ALGEMENE VERGADERING           

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd, tenzij het bestuur bij de convocatie van de vergadering ander: bepaalt.

Artikel 13

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot

schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Een lid heel het recht ter vergadering evenveel stemmen uit te brengen als overeenkomt me het aantal stemgerechtigde-leden dat het lid-rechtspersoon per één januari van het jaar waarin de besluitvorming plaatsvindt, heeft. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem(men).

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid - van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 14         

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter respectievelijk vice-voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.  

Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.           

2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 15

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee natuurlijke personen, niet deel uitmakend van het bestuur, die voorgedragen zijn door leden van de vereniging.

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle  door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 16

1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.         

3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste twintig dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 

STATUTENWIJZIGING  

Artikel 17         

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.         

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts  worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze  na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

ONTBINDING EN VEREFFENING         

Artikel 18         

1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.  

2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.     

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".        

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17  vermelde register.  

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN          

Artikel 19         

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.           

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.