Begrippen

ACAS  Airborne Collision Avoidance System, een systeem aan boord van een luchtvaartuig, werkend met signalen van transponders en onafhankelijk van installaties op de grond, dat de gezagvoerder advies geeft over mogelijk conflicterende luchtvaartuigen die zijn uitgerust met een transponder; [LVR]
AD Airworthiness Directive
AML  Aircraft Maintenance Licence:bewijs van bevoegdheid voor onderhoudstechnicus; 
AMP Aircraft Maintance Program Een AMP bevat een opsomming van alle verplicht onderhoud en van alle referentie-documenten die daarvoor gebruikt moeten worden. Het bepaalt ook of en door wie er POM uitgevoerd mag worden. 
Amsterdam FIR  vluchtinformatie-gebied Amsterdam  = het luchtruim boven het gebied begrensd door de rijksgrenzen en de kortste lijnen tussen vijf posities met gegeven coördinaten; [WLV] (Voor de coördinaten zie VFR-Gids Sectie ENR 2.1-1)
AOC  Air Operator’s Certificate: de door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat aan een onderneming of groep van ondernemingen afgegeven document waarin wordt verklaard dat de betrokken luchtvaartexploitant beschikt over beroepsbekwaamheid en organisatie om luchtvaartuigen veilig te exploiteren voor de in dat bewijs gespecificeerde luchtvaartactiviteiten ; 
AR Airworthiness Review Een ARS, iemand van de Airworthiness Review Staff van een CAO, voert jaarlijks een inspectie uit om te verifiëren of alle onderhoud uitgevoerd werd en het luchtvaartuig luchtwaardig is.
MilATCC Schiphol Air Operations Control Station (call sign Dutch MIL (Info)): dienstonderdeel van het Ministerie van Defensie, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten; [Rx,art1]
ARC  Airworthiness Review Certificate: certificaat van de beoordeling van de luchtwaardigheid dat periodiek wordt afgegeven door Onze Minister of door een CAMO, of door een CAO en dat  deel uitmaakt van een geldig BvL (EASA Form 15)
ARS iemand van de Airworthiness Review Staff van een CAO. Hij/zij is bevoegd om namens een CAO een een nieuwe ARC uit te geven.
ATPL  Airline Transport Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor verkeersvlieger;  
bijzondere VFR-vlucht  een VFR-vlucht, die overeenkomstig een klaring van een luchtverkeersleidings-dienst wordt uitgevoerd binnen een plaatselijk luchtverkeersleidinggebied, onder weersomstandigheden die slechter zijn dan zichtweersomstandigheden; [LVR]
blijvende luchtwaardigheid:  alle processen waarmee gewaarborgd wordt dat het luchtvaartuig gedurende de gehele operationele levensduur voldoet aan de geldende normen voor luchtwaardigheid en zich in een toestand van veilige exploitatie bevindt; 
CAO Een CAO (Combined Airworthiness Organisation) is de opvolger voor de CAMO en mag onder andere ARC’s afgeven. De KNVvL-CAO met nr NL.CAO.4403 verzorgt voor leden en aangesloten clubs de periodieke Airworthiness Reviews en afgifte van ARC’s (ARC= Airworthiness Review Certificate).
De vergunning van de CAO voor de afgifte van ARC’s geldt alleen voor toestellen die onder de EASA regelgeving vallen.
CAMO Continuous Airworthiness Management Organisation: ingevolge verordening (EG) nr 1702/2003 erkende management organisatie voor blijvende luchtwaardigheid
certificaat van vrijgave  verklaring dat de voortstuwingsinrichting, de propeller of het onderdeel aan de van  toepassing zijnde eisen voldoet (Authorised Release Certificate; JAA Form One) 
certificaat van vrijgave voor gebruik  verklaring dat het onderhoud in overeenstemming met de van toepassing zijnde eisen is uitgevoerd (Certificate of Release to Service) 
CPL  Commercial Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor beroepsvlieger;  
CRS Na elk onderhoud (dus alle soorten werk) moet het zweefvliegtuig vrijgegeven worden voor gebruik. Dit gebeurt door een CRS(Certificate Release to Service)
CS-stan CS-STAN (certification specifications for standard repairs and changes)  is een document voor de standaard wijzigingen en reparaties.
EASA  European Aviation Safety Agencyhet Europees agentschap, ingesteld bij de Verordening (EG) nr. 1592/2002 van het Europese Parlement en de Raad van 15 juli 2002 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart); 
EASA-beperkt BvL  bewijs van luchtwaardigheid voor een EASA-luchtvaartuig, dat aan de eisen betreffende luchtwaardigheid volgens het ICAO-verdrag voldoet, maar niet aan de essentiële eisen inzake luchtwaardigheid opgenomen in de bijlage I bij Verordening (EG) nr 1592/2002 
EASA-luchtvaartuig  luchtvaartuig waarop verordening (EG) nr. 1592/2002, verordening (EG) nr. 1702/2003 en verordening (EG) nr. 2042/2003, van toepassing zijn;
EASA-standaard BvL  bewijs van luchtwaardigheid voor een EASA- luchtvaartuig dat zowel aan de eisen betreffende luchtwaardigheid volgens het ICAO-verdrag als aan de essentiële eisen inzake luchtwaardigheid zoals opgenomen in bijlage I bij verordening (EG) nr. 1592/2002 voldoet; 
eerste bestuurder  een lid van de stuurhutpersoneel, dat de leiding heeft bij de besturing van een luchtvaartuig; [RTL]
export-BvL  bewijs waarin de status van het luchtvaartuig betreffende de luchtwaardigheid  wordt aangegeven, getoetst volgens de eisen van het importerende land; 
FI  Flight Instructor: bevoegdverklaring vlieginstructeur; 
gecontroleerd luchtvaartterrein  een luchtvaartterrein, waar luchtverkeersleiding wordt gegeven aan luchtvaartterreinverkeer; [LVR]
GPL Glider Pilot License
gecontroleerde vlucht  een vlucht waarvoor een klaring is vereist; [LVR]
geluidscertificaat  verklaring als bedoeld in artikel 3.19c, eerste lid, van de Wet Luchtvaart 
gezagvoerder  degene aan boord van het luchtvaartuig die de leiding heeft bij en verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de vlucht; [WLV]
grondzicht  het zicht op een luchtvaartterrein, zoals bepaald door een bevoegde waarnemer of met daartoe bestemde apparatuur;[LVR]
ICAO-standaard BvL  bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in het ICAO-verdrag; 
IFR-vlucht  vlucht waarbij naast de in het LVR vastgestelde algemene vliegvoorschriften tevens de in het LVR vastgestelde instrumentvliegvoorschriften van toepassing zijn; [LVR]
IR  Instrument Rating: bevoegdverklaring instrumentvliegen;
JAA / JAA-land  Joint Aviation Authorities / land waarvan de burgerluchtvaartautoriteit de JAA-overeenkomst van 11 september 1990 heeft getekend; [BBvBL]
JAR  Joint Aviation Requirements
klaring  machtiging aan de gezagvoerder van een luchtvaartuig om een vlucht aan te vangen of  te vervolgen onder door een luchtverkeersleidingsdienst gestelde voorwaarden; [WLV]
kunstvlucht  een vlucht, waarbij met opzet bewegingen worden uitgevoerd, welke een plotselinge verandering in de stand, een abnormale stand of een abnormale snelheidsverandering van het luchtvaartuig medebrengen; [RTL]
LPE  Language Proficiency Endorsement: taalvaardigheidsaantekening; 
luchtvaartterrein  een aangewezen terrein ingericht voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen [LVW] (alsmede de daarmee verband houdende bewegingen op dat terrein van luchtvaartuigen; [WLV]
luchtvaartuig  toestel, dat in de dampkring kan worden gehouden ten gevolge van krachten die de lucht daarop uitoefent, anders dan de krachten van de lucht tegen het aardoppervlak; [WLV-1.1 & ICAO Annex 1] 
luchtverkeersdienst-verlening (ATS)  het geven van luchtverkeersleiding, alsmede het verstrekken van advies of inlichtingen tijdens de vlucht en het verzorgen van alarmering; [WLV]
LVNL  de organisatie voor luchtverkeersdienstverlening bedoeld in art 5.22; [WLV]   [Luchtverkeersleiding Nederland (ATC the Netherlands) ] 
  
MilATCC Schiphol
Air Operations Control Station (call sign Dutch MIL (Info)): dienstonderdeel van het Ministerie van Defensie, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten; [Rx,art1]
MLA land-, amfibie- of watervliegtuig met niet meer dan twee zitplaatsen, een overtreksnelheid die niet hoger is dan 35.1 knopen gekalibreerde luchtsnelheid en een maximum startmassa afhankelijk van type; [BBvBL,art.1]]
MOA  Maintenance Organisation Approval: erkenning voor het onderhoud van vliegtuigen, helikopters en luchtschepen of onderdelen daarvan, als bedoeld in verordening (EG) nr. 2042/2003, Part 145;  
motorzweefvliegtuig  een vliegtuig dat bij uitgeschakelde motor de eigenschappen heeft van een zweefvliegtuig [LVR] 
Onderzoeksraad voor veiligheid een raad die ongelukken onderzoekt om toekomstige voorvallen te voorkomen
Part 145  Bijlage II bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende erkende onderhoudsbedrijven;
Part 147  Bijlage IV bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende erkende trainings- en examineringsinstanties; 
Part 21  Bijlage III bij verordening (EG) nr. 2042/2003): betreffende trainings- en exameneisen voor onderhoudspersoneel; 
Part 66  Bijlage betreffende trainings- en exameneisen voor onderhoudspersoneel
Part M  Bijlage I bij verordening (EG) nr. 2042/2003: betreffende de blijvende luchtwaardigheid van EASA-luchtvaartuigen; 
Part ML Bevat de regelgeving voor het onderhoud (ML betekent Maintenance Light). Zweefvliegtuigen vallen onder Part ML..
POA Production Organisation Approval: erkenning voor het vervaardigen van producten en onderdelen als bedoeld in Part 21, section A, subpart G; 
POM Pilot Owner Maintance, het onderhoud dat een eigenaar zelf mag uitvoeren.
PPL  Private Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor privévlieger ;[BBvBL]  
PPL(A) TMG Private Pilot Licence: bewijs van bevoegdheid voor privévlieger van een TMG
RT  bevoegdverklaring radiotelefonie; [BBvBL]
schermvliegtuig  zweeftoestel zonder starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts gestart en geland kan worden door gebruik te maken van de benen van de bestuurder; [BBVBL: art.1]
speciaal-BvL  bewijs van luchtwaardigheid waarmee toestemming wordt gegeven voor het maken van een of meerdere vluchten met een specifieke doelstelling binnen de bij de EASA aangesloten landen; 
staat van ontwerp:  het geheel van documenten omvattende het typeontwerp, de operationele beperkingen, het gegevensblad, de luchtwaardigheidsregelgeving en alle andere voorschriften en beperkingen zoals voorgeschreven in de van toepassing zijnde eisen; 
TCDS De belangrijkste gegevens die te maken hebben met de certificatie worden samengevat in het Type Certificate Data Sheet (TCDS).
TCH TCH (Type Certificate Holder): De TCH is de verantwoordelijke voor het type van toestel. Meestal is dat de bouwer van het toestel,
TMZ Transponder Mandatory Zone (TMZ).  In een TMZ is het voeren van een werkende SSR-transponder verplicht voor alle. luchtvaartuigen
TMG  motorzweefvliegtuig met een integraal gemonteerde niet intrekbare motor en een niet intrekbare propeller dat in staat is om op eigen kracht op te stijgen en te klimmen (Touring Motor Glider); [BBvBL,art.1]]
transponder  een radarbeantwoordingssysteem met informatie over de identiteit en eventueel de hoogte van het luchtvaartuig; [LVR]
typecertificaat  het geheel van documenten omvattende alle tekeningen en specificaties benodigd om de configuratie, de eigenschappen van het ontwerp vast te leggen, informatie over materialen, processen en productiemethodieken, luchtwaardigheidsbeperkingen ten behoeve van het onderhoud en alle gegevens die nodig zijn om de luchtwaardigheid en voor zover van toepassing de geluidsproductie vast te stellen van latere producten van het type; 
typeontwerp  certificaat als bedoeld in artikel 3.19a, tweede lid, van de Wet Luchtvaart; 
UAC Maastricht  Upper Area Control Centre Maastricht: verlener van luchtverkeersdiensten voor de hogere luchtruimte, belast met het verlenen van luchtverkeersleidingsdiensten;
uniforme daglichtperiode (UDP)  het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52° 00' N en 05° 00' O op zeeniveau. (Deze, voor elke dag van het jaar verschillende, tijdstippen worden door de LVNL vastgesteld en gepubliceerd in de AIP); [LVR]

VFR-vlucht

vlucht waarbij naast de in het LVR vastgestelde algemene vliegvoorschriften tevens de in het LVR vastgestelde zichtvliegvoorschriften van toepassing zijn; [LVR]

vleugelvliegtuig (2)   gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aerodynamische reactiekrachten op zijn vleugels; [BBvBL & ICAO Annex 1]
vlieghoogte  de hoogte van een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig uitgedrukt in: 1. hoogte boven het aardoppervlak (Height)  2. hoogte boven gemiddeld zeeniveau (Altitude) 3. vluchtniveau (Flight Level); [LVR] 
vliegtuig (1)  luchtvaartuig zwaarder dan lucht en voorzien van een voortstuwingsinrichting;  [LVW-1.1]. 
vliegzicht  het zicht recht vooruit waargenomen vanuit de stuurhut van een luchtvaartuig tijdens de vlucht; [LVR]
vlucht  de verplaatsing van een luchtvaartuig gedurende het tijdstip dat het in beweging komt met de bedoeling op te stijgen, tot het ogenblik dat het weer tot volledige stilstand is gekomen na de landing; [WLV]
vluchtniveau (FL)  een vlak van constante atmosferische druk in relatie tot het referentiedrukvlak van 1013.2 hectopascal, dat van soortgelijke vlakken is gescheiden door bepaalde drukintervallen; [LVR]
voorval  een operationele onderbreking, defect, fout of andere onregelmatigheid, waardoor de vliegveiligheid wordt of kan worden beïnvloed, zonder dat sprake is van een ongeval of ernstig incident, als bedoeld in artikel 3, onderdelen a en k, van richtlijn nr. 94/56/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 november 1994, houdende vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart (PbEG L 319); [WLV]
wolkenbasis  de hoogte boven grond of water van de basis van de laagste wolken beneden 6000 m (20000 voet) die meer dan de helft van de hemel bedekt; [LVR]
zeilvliegtuig  zweeftoestel met starre hoofdstructuur, dat kan worden gedragen en slechts  
zichtweersomstandigheden  weersomstandigheden, die zijn uitgedrukt in termen van zicht, afstand tot wolken en wolkenbasis, die gelijk zijn aan - of beter dan - voorgeschreven minimum waarden; [LVR]
zweeftoestel  luchtvaartuig niet zijnde een TMG, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aerodynamische reactiekrachten en waarvan de vrije vlucht niet afhankelijk is van een motor; [BBvBL:art.1]
zweefvliegterrein  een terrein dat ingericht, uitgerust en geschikt is om te worden gebruikt door zweefvliegtuigen en/of motorzweefvliegtuigen; [Bb: LVW*(1014)]
zweefvliegtuig (1)  een luchtvaartuig zwaarder dan lucht en niet voorzien van een voortstuwingsinrichting dat dynamisch in de lucht kan worden gehouden, voornamelijk ten gevolge van reactiekrachten op vlakken welke bij eenzelfde vliegtoestand niet van stand behoeven te veranderen; [ICAO Annex 1]
zweefvliegtuig (2)   zweeftoestel met vaste vleugel; [BBvB: art.1]