Literatuur

 
COLOFON
 
Tekst: Dirk Corporaal, Stiens laatste versie december 2022
Correcties en aanvullingen van veel instructeurs en vooral van Willem Franken
Illustraties en vormgeving:

Dirk Corporaal, Henk Jukkema, Nico Bijl en het internet. 

Copyright: Dirk Corporaal, Stiens
 
Behoudens uitzonderingen door de Wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de schrijver, illustrator of fotografen niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
Save exceptions stated by the Law no part of this publication may be repro- duced in any form, by print, photoprint, microfilm or other means, without the prior written permission of the author, illustrator and photograpers