Module 1L - BASISKENNIS

Over het onderdeel Basic Knowledge worden 12 vragen gesteld in 15 minuten. De vragen zijn op niveau 1 (eenvoudig, basiskennis) en 2 (moeilijker). De kandidaat krijgt vragen over:  

1L.1 Wiskunde (niveau 1)

Rekenkunde

 1. Rekenkundige termen en tekens;
 2. Methoden voor vermenigvuldiging en deling;
 3. Breuken en decimalen;
 4. Factoren en veelvouden;
 5. Massa's, maten en conversiefactoren;
 6. Verhouding en evenredigheid;
 7. Gemiddelden en percentages;
 8. Oppervlakten en volumes, kwadraten, derde machten;

Algebra

 1. Eenvoudige algebraïsche uitdrukkingen: optelling, aftrekking, vermenigvuldiging en deling; — Gebruik van haakjes;
 2. Eenvoudige algebraïsche fracties.

Meetkunde

 1. Eenvoudige geometrische constructies;
 2. Grafische voorstelling: soort en gebruik van grafieken.

1L.2 Fysica  (niveau 1)

 Stoffen

 1. Aard van stoffen: de chemische elementen;
 2. Chemische samenstelling;
 3.  Aggregatietoestanden: vast, vloeibaar en gasvormig;
 4. Veranderingen tussen twee aggregatietoestanden.

Mechanica

 1. Krachten, momenten en koppels, voorstelling in vectoren;
 2. Zwaartepunt;
 3. Spanning, samendrukking, afschuiving en torsie;
 4. Aard en eigenschappen van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen.

Temperatuur

 1. Thermometers en temperatuurschalen: Celsius, Fahrenheit en Kelvin;
 2. Warmtebepaling.

1L.3 Elektriciteit  (niveau 1)

1 Gelijkspanningscircuits

 1. Wet van Ohm, spannings- en stroomwetten van Kirchoff;
 2. Betekenis van de inwendige weerstand van een voeding;
 3. Weerstandsvermogen/weerstand;
 4. Weerstandkleurencode, waarden en toleranties, voorkeurwaarden, wattagewaarden;
 5. Weerstanden in serie en parallel.

 1L.4 Aerodynamica/aerostatica  (niveau 1)

 Internationale Standaardatmosfeer (ISA), toepassing op aerodynamica en aerostatica.

Aerodynamica

 1. Luchtstroom rond een lichaam;
 2. Grenslaag, laminaire en turbulente stroming;
 3. Stuwkracht, massa, aerodynamische resultante;
 4. Opwekken van lift en weerstand: invalshoek, polaire kromming, overtrekken.

Aerostatica
Effect op envelopes, effect van wind, hoogte en temperatuur.

 1L.5 Veiligheid en milieubescherming op de arbeidsplaats  (niveau 1)

 1. Veilige werkmethoden m.i.v. de te nemen voorzorgen bij werken met elektriciteit, gassen (vooral zuurstof), oliën en chemicaliën;
 2. Etikettering, opslag en verwijdering van materialen die een gevaar vormen voor de veiligheid en het milieu;
 3. Herstelactie in geval van brand of een ander ongeval met een van voornoemde risico's, inclusief de kennis van blusmiddelen.

  

STUDIEMATERIAAL